Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nihīyati:[ni-hā 的 pass.] 被捨,滅亡.pp.nihīna.
パーリ語辞典 水野弘元著
nihīyati:[ni-hā の pass.] 捨てられる,滅亡す.pp.nihīna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nihīyati,(ni + ha + i + ya),被毀滅,被破壞。 【過】 nihīyi。 【過分】 nihīna。【現分】 nihīyamāna。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nihīyati,(ni+ha+i+ya),被毀滅,被破壞。【過】nihīyi。【過分】nihīna。【現分】nihīyamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nihīyati: nihīyati(kri)
နိဟီယတိ(ႀကိ)
[ni+hā+ya+ti.hā pana gaticāgahānyaṃ.dhātvattha.426.]
[နိ+ဟာ+ယ+တိ။ ဟာ ပန ဂတိစာဂဟာႏ်ံ။ ဓာတြတၳ။ ၄၂၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nihīyati:[ni + hā + ī + ya] comes to ruin; is destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nihīyati,[ni+hīyati,Pass.of ,see jahāti] to be left,to come to ruin,to be destroyed A.I,126=J.III,324 (=vināsaṁ pāpuṇāti).pp.nihīna (q.v.).(Page 375)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nihīyati:To deteriorate,perish,decay
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIHĪYATI:(ni+hā+i+ya) gặp sự suy sụp,bị tàn phá,hư hoại [aor] ni-hīya [pp] nihīna [prp] nihīyamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nihīyati:နိဟီယတိ(ႀကိ)
[နိ+ဟာ+ယ+တိ။ ဟာ ပန ဂတိစာဂဟာႏ်ံ။ ဓာတြတၳ။ ၄၂၆။]
ယုတ္ေလ်ာ့-ဆုတ္ယုတ္-၏၊ ပ်က္စီး-ျခင္းသို႔ေရာက္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nihīyati:နိ-ဟီယတိ (ကမၼ) (နိ√ဟာ+ယ)
ယုတ္၏။ ဆုတ္ယုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,