Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nihīna:a.[〃nihīyati<hā 的 pp.] 已被捨的,無價值的,無意義的,卑微的,卑賤的,劣的.-kamma 卑劣業.-kula 卑賤族.-pañña 劣慧的.-sevin 卑劣行為的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nihīna:a.[〃nihīyati<hā の pp.] 捨てられたる,つまらぬ,卑しき,卑賤の,劣れる.-kamma 卑劣業.-kula 卑賎族.-pañña 劣慧の.-sevin 卑行の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nihīna,【形】 低的,惡劣的,低級的。 ~kamma,【中】 罪業(有罪的行動)。【形】 有罪的,賤行為。 ~pañña,【形】 劣慧(次等的智能)。 ~sevī,【形】有壞的結交,惡劣的追求。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nihīna,【形】低的,惡劣的,低級的。nihīnakamma,【中】罪業(有罪的行動)。【形】有罪的,賤行為。nihīnapañña,【形】劣慧(次等的智慧)。nihīnasevī,【形】有壞的結交,惡劣的追求。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nihīna: nihīna(ti)
နိဟီန(တိ)
[ni+hā+ina.,ṭī.516.(nihīna-saṃ,ṇihīṇa-prā)]
[နိ+ဟာ+ဣန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ (နိဟီန-သံ၊ ဏိဟီဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nihīna:[adj.] low; vile; base.(pp.of nihīyati),come to ruin; been destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nihīna,(adj.) [Sk.nihīna,pp.of nihīyati or nihāyati] lost; degraded,low,vile,base; inferior,little,insignificant S.I,12; Sn.890; Nd1 105,194; PvA.198 (jāti° low-born); Sdhp.86.Opp.to seyya J.VI,356 sq.

--attha one who has lost his fortune,poor Pv IV.15--kamma of low action Sn.661=It.43; Dh.306; J.II,417; --citta low-minded PvA.107 (=dīna); --jātika of inferior birth or caste PvA.175; --pañña of inferior wisdom Sn.890 (=paritta-pañña Nd1 299); --sevin of vile pursuit A.I,126.(Page 375)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIHĪNA:[a] thấp hèn,hạ tiện,không giá trị --kamma [nt] hành vi tội lỗi [adj] tội lỗi,hành động thấp hèn --pañña [a] tự hóa thấp kém --sevī [a] thân cận kẻ xấu xa ác,làm điều đê tiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nihīna:နိဟီန(တိ)
[နိ+ဟာ+ဣန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ (နိဟီန-သံ၊ ဏိဟီဏ-ျပာ)]
ယုတ္နိမ့္-ယုတ္ညံ့-ေအာက္က်-ေသာ၊ (က) ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ။ (ခ) ယုတ္နိမ့္-ေအာက္က်-သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ။ (ဘာဝပၸဓာန္) (ဂ) အလိုမရွိအပ္ေသာ၊ (မလိုလားအပ္ေသာ)။ (ဃ) ညစ္ႏြမ္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nihīna:နိဟီန
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nihīna:နိဟီန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,