Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niggaha:m.[Sk.nigraha.cf.niggaṇhāti] 抑止,折伏,論破,墮負(負論義),叱責.
パーリ語辞典 水野弘元著
niggaha:m.[Sk.nigraha.cf.niggaṇhāti] 抑止,折伏,論破,堕負,叱責.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niggaha,【陽】 責難,過失,責備。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niggaha,【陽】責難,過失,責備。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niggaha: niggaha(na)
နိဂၢဟ(န)
[niggaha+karaṇa.kye.]
[နိဂၢဟ+ကရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niggaha: niggaha(pu)
နိဂၢဟ(ပု)
[ni+gaha+ṇa.(nigraha-saṃ,ṇiggaha-prā)]
[နိ+ဂဟ+ဏ။ (နိျဂဟ-သံ၊ ဏိဂၢဟ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niggaha:[m.] censure; blame; reproach.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niggaha,[Sk.nigraha,ni+gaha2; see niggaṇhāti] 1.restraint,control,rebuke,censure,blame Vin.II,196; A.I,98,174; V,70; J.V,116 (opp.paggaha); VI,371 (id.); Miln.28,45,224.-- dun° hard to control (citta) Dh.35 (cp.expl.at DhA.I,295).-- 2.(log.) refutation Kvu 3.(Page 354)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIGGAHA:[m] sự khiển trách,quở phạt,rầy la,mắng nhiếc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niggaha:နိဂၢဟ(ပု)
[နိ+ဂဟ+ဏ။ (နိျဂဟ-သံ၊ ဏိဂၢဟ-ျပာ)]
(၁) ႏွိပ္ကြပ္- တားျမစ္ျခင္း။ (၂) ႏွိပ္ကြပ္-တားျမစ္ေၾကာင္းအျပစ္။ (တိ) (၃) ႏွိပ္ကြပ္-တားျမစ္ရာ (အခါစသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niggaha:နိဂၢဟ(န)
[နိဂၢဟ+ကရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ႏွိပ္ကြပ္ တားျမစ္မႈကို ျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niggaha:နိ-ဂၢဟ (ပ) (နိ√ဂဟ္+အ)
ႏွိပ္ျခင္း။ ႏွိမ္ျခင္း။
နိဂၢဟတၳာယ၊ ႏွိပ္ျခင္းအက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,