Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nigama:m.[〃] 町(市鎮 ,a small town).-kathā 町論.-bandhana 町縛.
パーリ語辞典 水野弘元著
nigama:m.[〃] 町.-kathā 町論.-bandhana 町縛.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
nigama:原:町 訂正:鎮;城鎮 頁碼:第139頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nigama,【陽】 市鎮。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nigama,【陽】市鎮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nigama: nigama(pu)
နိဂမ(ပု)
[ni+gamu+a]
[နိ+ဂမု+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nigama: nigama(pu,na)
နိဂမ(ပု၊န)
[ni+gamu+a.nigacchanti etthāti nigamo.kārikā,ṭī.181.ni+āgama.sārattha,1.437.dī,ṭī,1.324.ni+gāma.,ṭī.225.nigamyateatra anena vā nigamo.thoma.]
[နိ+ဂမု+အ။ နိဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ နိဂေမာ။ ကာရိကာ၊ ဋီ။၁၈၁။ နိ+အာဂမ။ သာရတၳ၊ ၁။၄၃၇။ ဒီ၊ဋီ၊၁။ ၃၂၄။ နိ+ဂါမ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၅။နိဂမ်ေတအၾတ အေနန ဝါ နိဂေမာ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nigama:[m.] a market town.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nigama,[Sk.nigama,fr.nigacchati=a meeting-place or market,cp.E.moot-hall=market hall] a small town,market town (opp.janapada); often combd with gāma (see gāma 2) Vin.I,110 (°sīma),188 (°kathā),197 (Setakaṇṇika°); D.I,7 (°kathā),101 (°sāmanta),193,237; M.I,429,488; Pv.II,1318; J.VI,330; PvA.111 (Asitañjana°,v.l.BB nagara).Cp.negama.(Page 354)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIGAMA:[m] chợ châu thành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nigama:thị trấn,thị xã
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nigama:နိဂမ(ပု၊န)
[နိ+ဂမု+အ။ နိဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ နိဂေမာ။ ကာရိကာ၊ ဋီ။၁၈၁။ နိ+အာဂမ။ သာရတၳ၊ ၁။၄၃၇။ ဒီ၊ဋီ၊၁။ ၃၂၄။ နိ+ဂါမ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၅။နိဂမ်ေတအၾတ အေနန ဝါ နိဂေမာ။ ေထာမ။]
မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nigama:နိဂမ(ပု)
[နိ+ဂမု+အ]
အၿပီးသို႔ေရာက္ေသာ စကား၊ နိဂုံး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nigama:နိ-ဂမ (ပ) (နိ√ဂမ္+အ)
ၿမိဳ႕ကေလး။ ေဈးရွိ၍ တံတိုင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕။ နိဂံုး။ ေဗဒက်မ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,