Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nigūhati:[〃ni-guh] 隱藏,掩蓋.pp.nigūḷha.
パーリ語辞典 水野弘元著
nigūhati:[〃ni-guh] かくす.pp.nigūḷha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nigūhati,(ni + gūh + a),掩蓋,隱藏,藏。 【過】 nigūhi。 【過分】 ~hita,nigūha,【無】 nigūhitvā。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nigūhati,(ni+gūh+a),掩蓋(臺語︰am kham3),隱藏,藏。【過】nigūhi。【過分】nigūhita,nigūha,【獨】nigūhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nigūhati: nigūhati(kri)
နိဂူဟတိ(ႀကိ)
[ni+gaha+a+si]
[နိ+ဂဟ+အ+သိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nigūhati: nigūhati(kri)
နိဂူဟတိ(ႀကိ)
[ni+guha+a+ti]
[နိ+ဂုဟ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nigūhati:[ni + gūh + a] covers up; conceals; hides.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nigūhati,[Sk.nigūhati,ni+gūhati] to cover up,conceal,hide J.I,286; III,392; IV,203; Pv.III,43 (≈parigūhāmi,v.l.SS guyhāmi).pp.nigūḷha (q.v.).(Page 354)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIGŪHATI:(ni+gūh+a) đậy lại,giấu kín,giấu [aor] nigūhi [pp] hita,nigūḷha [abs] nigūhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nigūhati:နိဂူဟတိ(ႀကိ)
[နိ+ဂုဟ+အ+တိ]
လွ်ိဳ႕ဝွက္-ဖုံးကြယ္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nigūhati:နိဂူဟတိ(ႀကိ)
[နိ+ဂဟ+အ+သိ]
လွ်ိဳ႕ဝွက္-ဖုံးကြယ္-၏။ နိဂုဟတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nigūhati:နိ-ဂူဟတိ (နိ√ဂုဟ္)
ဖံုးလႊမ္း၏။ ဖံုးကြယ္၏။ လွ်ိဳ႕ဝွက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,