Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nidhi:f.[〃] 伏藏,寶藏,財寶.-kumbhī 寶瓶.-nidhāna 財寶的藏匿.-mukha 妙寶,寶藏.
パーリ語辞典 水野弘元著
nidhi:f.[〃] 伏蔵,宝蔵,財宝.-kumbhī 宝瓶.-nidhāna 財宝の蔵匿.-mukha 妙宝,宝蔵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nidhi,【陽】 寶藏。 ~kumbhi,【陰】 寶壺。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nidhi,【陽】寶藏。nidhikumbhi,【陰】寶壺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nidhi: nidhi(pu)
နိဓိ(ပု)
[ni+dhā+i.rū.598.nīti,sutta.1138.nīti,dhā.1va5.,5.45.(nidhi-saṃ,ṇihi-prā,nidhānaya-sī)]
[နိ+ဓာ+ဣ။ ႐ူ။ ၅၉၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၃၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၅။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၅။ (နိဓိ-သံ၊ ဏိဟိ-ျပာ၊ နိဓာနယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nidhi:[m.] hidden treasure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nidhi,[Vedic nidhi,ni+dhā,see nidahati] 1.“setting down,” receptacle; (hidden) treasure Sn.285 (brahma n.); Dh.76; Kh VIII,2 (see KhA 217 sq.:nidhīyatī ti nidhi,def.of n.),9 (acorâharaṇo nidhi cp.“treasures in heaven,where thieves do not steal” Matt.6,20); Sdhp.528,588.-- 2.“putting on,” a cloak J.VI,79 (expld as vākacīra-nivāsanaṁ=a bark dress).Cp.sannidhi.

--kumbhī a treasure-pot,a treasure hidden in a pot =a hidden treasure DhA.II,107; IV,208; --nidhāna laying up treasures,burying a treasure J.IV,280; --mukha an excellent treasure A.V,346.(Page 359)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nidhi:A receptacle,depository; treasure
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDHI:[m] của cải cất giữ --kumbhi [f] cái lu cất của cải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nidhi:နိဓိ(ပု)
[နိ+ဓာ+ဣ။ ႐ူ။ ၅၉၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၃၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၅။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၅။ (နိဓိ-သံ၊ ဏိဟိ-ျပာ၊ နိဓာနယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) ျမႇဳပ္ႏွံ-သိမ္းဆည္း-ေစာင့္ေရွာက္-ထားအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nidhi:နိ-ဓိ (ပ) (နိ√ဓာ+ဣ)
တည္ရာ။ ဥစၥာျမႇဳပ္ျခင္း။ ဥစၥာအိုး။ ေရႊအိုးႀကီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,