Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nidhāna:n.[〃] 貯藏,寶藏.-vant 有貯藏的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nidhāna:n.[〃] 貯蔵,宝蔵.-vant 貯蔵ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nidhāna,【中】 存放物,寶藏。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nidhāna,【中】存放物,寶藏。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nidhāna: nidhāna(na)
နိဓာန(န)
[ni+dhā+yu.(nidhāna-saṃ,ṇidhāṇaç ṇihāṇa-prā)]
[နိ+ဓာ+ယု။ (နိဓာန-သံ၊ ဏိဓာဏ,ဏိဟာဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nidhāna:[nt.] a deposit; a hidden treasure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nidhāna,(nt.) [Vedic nidhāna,see nidahati] laying down,depositing,keeping; receptacle; accumulation,(hidden) treasure J.IV,280 (nidhi°); PvA.7 (udaka-dāna-nīharaṇa-n°),97 (n-gata dhana=hoarded,accumulated),132 (°ṁ nidhessāmi gather a treasure); DhsA.405 (°kkhama).(Page 359)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDHĀNA:[nt] sự để dành,của cải cất giữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nidhāna:နိဓာန(န)
[နိ+ဓာ+ယု။ (နိဓာန-သံ၊ ဏိဓာဏ,ဏိဟာဏ-ျပာ)]
(၁) သိုမွီး-သိမ္းဆည္း-ျခင္း။ (က) ျမဳပ္ႏွံျခင္း။ (ခ) ဌာပနာျခင္း။ (ဂ) စုေဆာင္း-စုေပါင္း-ျခင္း။ (ဃ) ထားျခင္း။ (၂) ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ (၃) ေမြးျမဴျခင္း။ (၄) (စားအပ္ေသာ အစာ 'အာဟာရ'၏) စုေဝးတည္ေနရာဌာန၊ အစာသစ္အိမ္။ (၅) သိုမွီး-သိမ္းဆည္း-ရာအရပ္၊ စိတ္၊ မေနာဒြါရ။ (၆) သိုမွီးသိမ္းဆည္း-ျမႇဳပ္ႏွံ-စုေဆာင္း- အပ္ေသာ ဥစၥာ- ေရႊအိုး။ (၇) စုေဝးတည္ေနျခင္း။ (တိ) (၈) သိုမွီး-သိမ္းဆည္း-ျမႇဳပ္ႏွံ- စုေဆင္း အပ္ေသာ ဥစၥာႏွင့္တူေသာ (သီလ-စသည္) (၉) သိုမွီး-သိမ္းဆည္း ရာ ျဖစ္ေသာ။ (သခၤ,ပဒၼ အစရွိေသာ ေရႊအိုး၊ တည္ရာ၊ စိႏၲာမဏိ၊ ထားရာ,သိမ္းဆည္းရာ၊ တစ္စုံတစ္ခု ပစၥည္းဝတၳဳ ထားရာ,ဘ႑ာ,ဘ႑ာတိုက္,တည္းခိုးနားေနရာအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nidhāna:နိ-ဓာန (န) (နိ√ဓာ+ယု)
သိုမွီးျခင္း။ တည္ရာ။ ျမႇဳပ္ထားအပ္ေသာ ဥစၥာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,