Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niddhunana,【中】 擺脫。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niddhunana,【中】擺脫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddhunana: niddhunana(na)
နိဒၶဳနန(န)
[ni+dhu+nā+yu]
[နိ+ဓု+နာ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niddhunana:[nt.] shaking off.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDDHUNANA:[nt] phủi bụi,thoát vòng [aor] --dhuni [pp] niddhūta [abs] niddhunitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddhunana:နိဒၶဳနန(န)
[နိ+ဓု+နာ+ယု]
(၁) အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္-ခါယမ္း-တြန္းလွိမ့္ျခင္း။ (၂) ဖီလာကန္႔လန္႔လႈပ္ခါျခင္း။ (၃) အလုံးစုံလႈပ္ခါျခင္း။ (၄) ေဆာင့္၍ ေဆာင့္၍ လႈပ္ခါျခင္း။ (တိ) (၅) ေဆာင့္၍ ေဆာင့္၍ လႈပ္ခါျခင္းႏွင့္တူေသာ။ (၆) (ကိေလသာတို႔ကို) ခါတြက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddhunana:နိဒၶဳနန (တိ)
ခါတတ္သည္။နိဒၶဳနာတိ မွ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,