Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niddhunāti:[Sk.nirdhunoti] 甩開,甩下,掙開,抖落,甩放.= odhunāti.
パーリ語辞典 水野弘元著
niddhunāti:[Sk.nirdhunoti] 振り放っ.=odhunāti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niddhunāti,(ni + dhu + nā),擺脫。 【過】 ~dhuni。 【過分】 niddhūta,【獨】~nitvā。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niddhunāti,(ni+dhu+nā),擺脫。【過】niddhuni。【過分】niddhūta,【獨】niddhunitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddhunāti: niddhunāti(kri)
နိဒၶဳနာတိ(ႀကိ)
[ni+dhū+nā+ti.dhū vidhūnane,dhū vidhūnane,dhū bhūsvakī cu kampane.dhātvattha.2va6.]
[နိ+ဓူ+နာ+တိ။ ဓူ ဝိဓူနေန၊ ဓူ ဝိဓူနေန၊ ဓူ ဘူသြကီ စု ကမၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niddhunāti:[ni + dhu + nā] shakes off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niddhunāti,[Sk.nirdhunoti,nis+dhunāti] to shake off S.III,155; A.III,365 (odhunāti+; spelt nidhunāti); M.I,229; Th.1,416; PvA.256 (=odhunāti).(Page 359)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddhunāti:နိဒၶဳနာတိ(ႀကိ)
[နိ+ဓူ+နာ+တိ။ ဓူ ဝိဓူနေန၊ ဓူ ဝိဓူနေန၊ ဓူ ဘူသြကီ စု ကမၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၆။]
(၁) ခါ၏။ (၂) ခါယမ္း၏။ (၃) ခါတြက္၏၊ ပယ္စြန္႔၏။ (၄) ခါခ်၏၊ ဖ်က္ဆီး၏။ (၅) အထက္သို႔ လွန္၍ ခါ၏။ (၆) အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ တြန္းလွိမ့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddhunāti:နိဒၶဳနာတိ (နိရ္√ဓူ)
ခါ၏။
ဟေတၳ နိဒၶဳနိတြာ၊ လက္တို႔ကို ခါ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,