Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niddhanta:a.[niddhamati 的 pp.] 已消除的,已除滅的,淨潔的,無垢的.
パーリ語辞典 水野弘元著
niddhanta:a.[niddhamati の pp.] 消除せる,除滅せる,浄潔なる,無垢の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niddhanta,(niddhamati的【過分】) 吹走,排出,瀉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddhanta: niddhanta(ti)
နိဒၶႏၲ(တိ)
[niddha+anta]
[နိဒၶ+အႏၲ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddhanta: niddhanta(ti)
နိဒၶႏၲ(တိ)
[ni+me+māna,anta.]
[နိ+ေမ+မာန၊အႏၲျပန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niddhanta:[pp.of niddhamati] blown off; ejected.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niddhanta,(adj.) [pp.of niddhamati,nis+dhanta,q.v.] blown off,removed,cleaned,purified A.I,254 (jātarūpa “loitered,” cp.niddhota); Sn.56 (°kasāva-moha; Com.vijahati); Dh.236 (°mala,malānaṁ nīhaṭatāya DhA.III,336); Nd2 347 (=vanta & pahīna); J.VI,218 (of hair; Com.expls siniddharutā,v.l.BB siniddha-anta,thus meant for Sk.snigdhānta).(Page 358)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDDHANTA:[pp] của niddhamati
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddhanta:နိဒၶႏၲ(တိ)
[နိ+ေမ+မာန၊အႏၲျပန္။]
(က) (ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကင္းေအာင္) မႈတ္လႊင့္အပ္ၿပီးေသာ၊ ပယ္အပ္ၿပီးေသာ။ (ခ) (ပကတိ အညစ္အေၾကး ကင္းေအာင္) မႈတ္လႊင့္- ေလာင္ၿမိဳက္-အပ္ၿပီးေသာ၊ ေလွာ္ၿပီး ဦးၿပီးေသာ (ေရႊစသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddhanta:နိဒၶႏၲ(တိ)
[နိဒၶ+အႏၲ]
ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ-အစြန္း-အဖ်ား-ရွိေသာ (ဆံပင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddhanta:နိဒၶႏၲ (န)
ဦးၿပီးေလွာ္ၿပီးေသာ ေရႊ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddhanta:နိဒၶႏၲ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိရ္√ဓမ္+တ)
မႈတ္ထုတ္အပ္သည္။ ပယ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,