Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niddara:a.[nir-dara] 無苦惱的.
パーリ語辞典 水野弘元著
niddara:a.[nir-dara] 苦悩なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niddara,【形】 無苦悶的,無痛苦的,無恐懼的。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niddara,【形】無苦悶的,無痛苦的,無恐懼的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddara: niddara(ti)
နိဒၵရ(တိ)
[ni+dara+a.dara dāhe.rū.416.nīti,dhā.138.(151)]
[နိ+ဒရ+အ။ ဒရ ဒါေဟ။ ႐ူ။ ၄၁၆။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၃၈။ (၁၅၁)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niddara:[adj.] free from anguish,pain or fear.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niddara,(adj.) [nis+dara] free from fear,pain or anguish Dh.205=Sn.257 (expld at DhA.III,269 by rāgadarathānaṁ abhāvena n.; at SnA 299 by kilesapariḷāhâbhāvena n.).(Page 358)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDDARA:[a] không đau đớn,lo âu,sợ sệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddara:နိဒၵရ(တိ)
[နိ+ဒရ+အ။ ဒရ ဒါေဟ။ ႐ူ။ ၄၁၆။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၃၈။ (၁၅၁)]
ပူပန္-ပူေလာင္-ျခင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddara:နိဒၵရ (တိ) (နိရ္+√ဒရ)
စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,