Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niddā:f.[Sk.nidrā] 睡眠,眠.-ārāma 樂眠的,喜眠的,不精勤的,怠惰的(slothful,sluggish).-sīlin 困乏欲眠的(sleepy),喜眠成習慣的(of drowsy habits),精神恍惚的.
パーリ語辞典 水野弘元著
niddā:f.[Sk.nidrā] 睡眠,眠り.-ārāma 眠りを楽しむ,不精な.-sīlin 眠たき,ぼんやり.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niddā:f.[Sk.nidrā] 睡眠,眠り.niddāya vasaṁ睡眠の领域,眠りの力.-ārāma 眠りを楽しむ,不精な.-sīlin 眠たき,ぼんやり
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niddā,【陰】 睡覺。 ~yana,【中】 睡覺。 ~lu,~sīlī,【形】 喜歡睡眠的,昏昏欲睡的習慣。 ~rāmatā,【陰】 睡眠的喜愛。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niddā,(Vedic nidrā,ni+drā in Sk.drāti,drāyate),【陰】睡覺(sleep)。niddāyana,【中】睡覺。niddālu,niddāsīlin,【形】喜歡睡眠的,昏昏欲睡的習慣。niddārāma,【陽】睡眠的喜愛。niddārāmatā,【陰】睡眠的喜愛。niddaṁ okkamati,進入睡眠(to fall asleep)。opp.jāgariyā,醒寤。Pañcime,Upāli,ānisaṁsā upaṭṭhitassatissa sampajānassa niddaṁ okkamato. Katame pañca? Sukhaṁ supati,sukhaṁ paṭibujjhati,na pāpakaṁ supinaṁ passati,devatā rakkhanti,asuci na muccati.(優婆離!近住正念正知的入睡有五種功德。哪五種?睡得快樂,醒來快樂,不見惡夢,諸天守護,不釋放不凈(遺精))(Vin.Pari.V,205.;CS:p.357)《雜阿含241 經》:「多聞聖弟子作如是學:睡眠者,是愚癡活,癡命,無果、無利、無福。我當不眠,亦不起覺想,起想者生於纏縛、諍訟,令多人非義饒益,不得安樂。」
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niddā: niddā(thī)
နိဒၵါ(ထီ)
[ni+dā+a+ā.ni pubbo dā supane,a..176.nīti,dhā.226.dā dānasodhanasuddhachedarakkha-palāyane.upatāpe ca āpubbo.ādāne nitu soppane.dhātvattha.187.(nidrā-saṃ,ṇiddā-prā,nidima-sī)]
[နိ+ဒါ+အ+အာ။ နိ ပုေဗၺာ ဒါ သုပေန၊ အ။ ဓာန္။ ၁၇၆။ နီတိ၊ ဓာ။၂၂၆။ ဒါ ဒါနေသာဓနသုဒၶေဆဒရကၡ-ပလာယေန။ ဥပတာေပ စ အာပုေဗၺာ။ အာဒါေန နိတု ေသာပၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၁၈၇။ (နိျဒာ-သံ၊ ဏိဒၵါ-ျပာ၊ နိဒိမ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niddā:[f.] sleep.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niddā,(f.) [Vedic nidrā,ni+drā in Sk.drāti,drāyate,Idg.*dorē; cp.Gr.(hom.) e)/draqon,Lat.dormio] sleep A.II,48,50; III,251; Sn.926 (opp.jāgariyā),942 (see expln at Nd1 423); J.I,61,192; II,128.-- niddaṁ okkamati to fall asleep Vin.I,15 (niddā?); J.III,538; IV,1; DhA.I,9; VvA.65; PvA.47; °ṁ upagacchati id.PvA.43,105,128.

--ārāma fond of sleep,slothful,sluggish It.72 (+kammarāma,bhassarata); --ārāmatā fondness of sleep,laziness,sluggishness A.III,116,293 sq.,309 sq.; IV,25 (+kamm°,bhass°); V,164; --sīlin of drowsy habits,slothful,sleepy Sn.96.(Page 358)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niddā:Sleep,slumber,sloth
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDDĀ:[f] sự ngủ --yana [nt] đang ngủ lu,--sīlī [a] thích ngủ,thói quen hay buồn ngủ --rāmatā [f] sự ưa thích nằm ngủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niddā:နိဒၵါ(ထီ)
[နိ+ဒါ+အ+အာ။ နိ ပုေဗၺာ ဒါ သုပေန၊ အ။ ဓာန္။ ၁၇၆။ နီတိ၊ ဓာ။၂၂၆။ ဒါ ဒါနေသာဓနသုဒၶေဆဒရကၡ-ပလာယေန။ ဥပတာေပ စ အာပုေဗၺာ။ အာဒါေန နိတု ေသာပၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၁၈၇။ (နိျဒာ-သံ၊ ဏိဒၵါ-ျပာ၊ နိဒိမ-သီဟိုဠ္)]
အိပ္-အိပ္ေပ်ာ္-အိပ္ငိုက္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niddā:နိ-ဒၵါ (ဣ)
အိပ္ျခင္း။ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း။
နိဒၵံ ဩကၠမိ၊ အိပ္ျခင္းသို႔ သက္ေလ၏။ နိဒၵံ ဥပဂေတာ၊ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,