Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nidahati:[nidheti,Sk.nidadhāti<dhā] 放下,放置,藏置,貯蓄.ger.nidahitvā,nidhāya; inf.nidahituṃ,nidhetuṃ,nidhetave; fut.nidhessati; pp.nihita; pass.nidhīyati; caus.nidhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
nidahati:[nidheti,Sk.nidadhāti<dhā] 下に置く,置く,蔵置す,貯蓄す.ger.nidahitvā,nidhāya; inf.nidahituṃ,nidhetuṃ,nidhetave; fut.nidhessati; pp.nihita; pass.nidhīyati; caus.nidhāpeti.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nidahati:[nidheti,Sk.nidadhāti<dhā] 下に置く,置く,蔵置す,貯蓄す.= nidheti.ger.nidahitvā,nidhāya; inf.nidahituṃ,nidhetuṃ,nidhetave; fut.nidhessati; pp.nihita; pass.nidhīyati; caus.nidhāpeti
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nidahati,(ni + dah + a),存放,埋(藏寶物)。 【過】 nidahi。 【過分】 nidahita,nihita。 【獨】 ~hitvā。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nidahati,(ni+dah放置+a),存放,埋(藏寶物)。【過】nidahi。【過分】nidahita,nihita。【獨】nidahitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nidahati: nidahati(kri)
နိဒဟတိ(ႀကိ)
[ni+dhā+a+ti.dhā dhāraṇe...nidahati...vipubbo dhākaretyatthe,abhipubbo tu bhāsane.nyāsaṃpubbo yathā yotaṃ,nyāsā-ropanasandhisu.nīti,dhā.1va6.dhā dāra-dānapāsane,nitunyāse...dhātvattha.2va1.]
[နိ+ဓာ+အ+တိ။ ဓာ ဓာရေဏ...နိဒဟတိ...ဝိပုေဗၺာ ဓာကေရတ်ေတၳ၊ အဘိပုေဗၺာ တု ဘာသေန။ ႏ်ာသံပုေဗၺာ ယထာ ေယာတံ၊ ႏ်ာသာ-ေရာပနသႏၶိသု။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၆။ ဓာ ဒါရ-ဒါနပါသေန၊ နိတုႏ်ာေသ...ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nidahati:[ni + dah + a] deposits; buries some treasure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nidahati,[Sk.nidadhāti,ni+dahati1] to lay down or aside,deposit; accumulate,hoard,bury (a treasure) Vin.I,46 (cīvaraṁ); Miln.271; ger.nidahitvā PvA.97 (dhanadhaññaṁ) & nidhāya Dh.142,405; Sn.35 (daṇḍaṁ),394,629; Nd2 348; pres.also nidheti KhA 217,219; fut.nidhessati PvA.132.Pass.nidhīyati KhA 217.Caus.nidhāpeti PvA.130 (bhoge).See also nidāhaka,nidhāna & nidhi; also upanidhāya.(Page 358)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nidahati:To put down,to lay aside; to deposit,hide,to bury; to enshrine
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDAHATI:(ni+dah+a) để dành,chôn giấu tài sản [aor] nidahi [pp] nidahita hay nihita [abs] --hitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nidahati:နိဒဟတိ(ႀကိ)
[နိ+ဓာ+အ+တိ။ ဓာ ဓာရေဏ...နိဒဟတိ...ဝိပုေဗၺာ ဓာကေရတ်ေတၳ၊ အဘိပုေဗၺာ တု ဘာသေန။ ႏ်ာသံပုေဗၺာ ယထာ ေယာတံ၊ ႏ်ာသာ-ေရာပနသႏၶိသု။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၆။ ဓာ ဒါရ-ဒါနပါသေန၊ နိတုႏ်ာေသ...ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၁။]
(၁) ထား၏။ (က) သိုမွီးသိမ္းဆည္း-ထား၏။ (ခ) ျမႇဳပ္ႏွံထား၏။ (၂) လွဴဒါန္း-ေပးလွဴ-ပူေဇာ္-၏။ (၁) ထား၏။ (က) သိုမွီး-သိမ္းဆည္း-ထား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nidahati:နိ-ဒဟတိ (နိ√ဓာ)
ထား၏။ ခ်ထား၏။ သိုမွီး၏။ ျမႇဳပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,