Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nidāna:n.[〃] 因,因緣,因由,序.acc.nidānaṃ adv.因為~,經由藉由(through,by means of),由於~的緣故(in consequence of).-saṅgaha 因緣聚.-sambhava 緣起.
パーリ語辞典 水野弘元著
nidāna:n.[〃] 因,因縁,因由,序.acc.nidānaṃ adv.に因りて,のために.-saṅgaha 因縁聚.-sambhava 縁起.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nidāna,【中】 來源,因素,起因。 ~kathā,【陰】 (一本書的)說明。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nidāna,【中】來源,因素,起因。nidānakathā,【陰】(一本書的)說明,序文。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nidāna: nidāna(na)
နိဒါန(န)
[ni+dā+yu.nidīyate nicchīyate anenāti nidānaṃ,yu,nidadāti phalantīti nidānaṃ.,ṭī.91.(nidāna-saṃ,ṇiāṇaç ṇidāṇa-prā)]
[နိ+ဒါ+ယု။ နိဒီယေတ နိစၧီယေတ အေနနာတိ နိဒါနံ၊ ယု၊ နိဒဒါတိ ဖလႏၲီတိ နိဒါနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၁။ (နိဒါန-သံ၊ ဏိအာဏ,ဏိဒါဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nidāna:[nt.] source; cause; origin.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nidāna,(nt.) [Sk.nidāna,ni+*dāna of ,dyati to bind,cp.Gr.dέsma,dhμa (fetter) & see dāma] (a) (n.) tying down to; ground (lit.or fig.),foundation,occasion; source,origin,cause; reason,reference,subject (“sujet”) M.I,261; A.I,134 sq.; 263 sq.,338; II,196; IV,128 sq.; Dhs.1059 (dukkha°,source of pain),1136; Nett 3,32; Miln.272 (of disease:pathology,ætiology),344 (°paṭhanakusala,of lawyers); PvA.132,253.‹-› (b) (adj.-°) founded on,caused by,originating in,relating to S.V,213 sq.(a° & sa°); A.I,82 (id.); Sn.271 (ito°),866 (kuto°),1050 (upadhi°=hetuka,paccayā,kāraṇā Nd2 346); 872 (icchā°) etc.; VvA.117 (vimānāni Rājagaha° playing at or referring to R.).-- (c) nidānaṁ (Acc.as adv.) by means of,in consequence of,through,usually with tato° through this,yato° through which D.I,52,73; M.I,112; Pv IV.161 (through whom=yaṁ nimittaṁ PvA.242); PvA.281; ito° by this Nd2 2912.(Page 358)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Nidāna:1.Nidāna SuttaThe three means by which deeds are heaped up:greed,hatred and delusion.A.iii.338.

2.Nidāna SuttaPreached at Kammāsadamma.Ananda tells the Buddha that though the Paticcasamuppāda is so deep,yet,to him,it is so plain.The Buddha warns him against such an idea,because all samsāra is due to lack of understanding of the Causal law (S.ii.92).This sutta was probably called the Cūlanidāna Sutta (E.g.,MA.i.225; VibhA.267) as opposed to the Mahānidāna Sutta.

1.Nidāna SuttāTwo suttas on the three originating causes of action:lust,malice and delusion.A.i.134f.

2.Nidāna SuttāThe three causes of action:lust,malice and delusion.A.i.263.

3.Nidāna SuttaAbsence of lust,malice and delusion prevents the arising of actions.A.i.264.

4.Nidāna SuttāActions are originated by desire for things which,in the past,were based on desire,for the like things in the future and at the present time.A.i.265.

5.Nidāna SuttāThe opposite of No.4.A.i.266.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDĀNA:[nt] nguồn,nhân,căn nguyên --kathā [f] giới thiệu (một quyển sách)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nidāna:နိဒါန(န)
[နိ+ဒါ+ယု။ နိဒီယေတ နိစၧီယေတ အေနနာတိ နိဒါနံ၊ ယု၊ နိဒဒါတိ ဖလႏၲီတိ နိဒါနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၁။ (နိဒါန-သံ၊ ဏိအာဏ,ဏိဒါဏ-ျပာ)]
(၁) (က) နိဒါန္းဒ၊ အေၾကာင္းရင္း။ (ခ) အေၾကာင္းရင္း၏အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ (ဂ) သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ေတာ္မူရာဌာန။ (၂) နိဒါနသုတ္။ (၃) နိဒါနသံယုတ္။ (တိ) (၄) ျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nidāna:နိ-ဒါန (န) (နိ√ဒါ+ယု)
ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း။ ႀကိဳး။ အေၾကာင္းရင္း။
နတၳိ တေတာ နိဒါနံ ပါပံ၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္း၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈသည္ မရွိ။ ဧတသၼႎ နိဒါေန၊ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,