Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nidāgha:m.[〃] 夏熱,夏,暑熱.
パーリ語辞典 水野弘元著
nidāgha:m.[〃] 夏熱,夏,暑熱.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nidāgha,【陽】 幹旱,熱,夏天。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nidāgha,【陽】乾旱,熱,夏天。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nidāgha: nidāgha(pu)
နိဒါဃ(ပု)
[ni+daha+ṇa.,ṭī.8va-1.nirutti,nhā.34.ni+daha+gha.ṇvādi.38.ni+dāgha+a.nitaraṃ dahyate atra ni+daha+.thoma.dāgha āyā se ca,āyāso kilamanaṃ.nīti,dhā.29.(dhātvattha.188).(nidāgha-saṃ,ṇidāha-prā)]
[နိ+ဒဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၈ဝ-၁။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၄။ နိ+ဒဟ+ဃ။ ဏြာဒိ။ ၃၈။ နိ+ဒါဃ+အ။ နိတရံ ဒဟ်ေတ အၾတ နိ+ဒဟ+ဃဉ္။ ေထာမ။ ဒါဃ အာယာ ေသ စ၊ အာယာေသာ ကိလမနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၉။ (ဓာတြတၳ။ ၁၈၈)။ (နိဒါဃ-သံ၊ ဏိဒါဟ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nidāgha:[m.] drought; heat; summer.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nidāgha,[Sk.nidāgha,fr.nidahati,ni+dahati2,see ḍahati] heat,summer-heat,summer,drought J.I,221 (-samaya dry season); II,80; Vism.259 (°samaya,where KhA 58 reads sarada-samaya); PvA.174 (-kāla summer).fig.J.IV,285; V,404; Dāvs II.60.(Page 358)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIDĀGHA:[m] hạn hán,nóng,mùa hạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nidāgha:နိဒါဃ(ပု)
[နိ+ဒဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၈ဝ-၁။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၄။ နိ+ဒဟ+ဃ။ ဏြာဒိ။ ၃၈။ နိ+ဒါဃ+အ။ နိတရံ ဒဟ်ေတ အၾတ နိ+ဒဟ+ဃဉ္။ ေထာမ။ ဒါဃ အာယာ ေသ စ၊ အာယာေသာ ကိလမနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၉။ (ဓာတြတၳ။ ၁၈၈)။ (နိဒါဃ-သံ၊ ဏိဒါဟ-ျပာ)]
ပူအိုက္-ေလာင္ၿမိဳက္-ရာအခါ၊ ပင္ပန္း-ႏြမ္းနယ္-ရာ အခါ၊ ေႏြအခါ၊ ေႏြကာလ။ (အပူ၊ ပူျခင္း,ေႏြးျခင္း၊ ေႏြကာလ၊ ေခြၽး,ေခြၽးေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nidāgha:နိ-ဒါဃ (ပ) (နိ√ဒဟ္)
ေႏြ။ ေႏြအခါ။ ေႏြကာလ။ အပူ။ ေခၽြး။
နိဒါဃကာေလ,နိဒါဃသမေယ၊ ေႏြအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,