Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nicchināti:[Sk.niścinoti.niś-ci] 決定,熟慮,確知.opt.niccheyya; ger.nicchinitvā; pp.nicchita.
パーリ語辞典 水野弘元著
nicchināti:[Sk.niścinoti.niś-ci] 決定する,熟慮す,確知す.opt.niccheyya; ger.nicchinitvā; pp.nicchita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nicchināti:[Sk.niścinoti.niś-ci] 決定する,熟慮す,確知す.= nicchayati,niccheti.opt.niccheyya; ger.nicchinitvā; pp.nicchita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nicchināti,(ni + chi + nā),區別,考慮,調查。 【過】 ~chini。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nicchināti,(ni+chi +nā),區別,考慮,調查。【過】nicchini。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nicchināti:[ni + chi + nā] discriminates; considers; investigates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nicchināti,[Sk.niścinoti,nis+cināti] to discriminate,consider,investigate,ascertain; pot.niccheyya Sn.785 (expld by nicchinitvā vinicchinitvā etc.Nd1 76); Dh.256 (gloss K vinicchaye).-- pp.nicchita.(Page 356)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NICCHINĀTI:(ni+chi+nā) phân biệt,nhận rõ,cân nhắc,sưu tầm [aor] --chinitvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicchināti:နိစၧိနာတိ (နိသ္√စိ)
ဆင္ျခင္၏။ စူးစမ္း၏။ ဆံုးျဖတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,