Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nicchaya:m.[Sk.niścaya] 決定,確定.
パーリ語辞典 水野弘元著
nicchaya:m.[Sk.niścaya] 決定,確定.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nicchaya,【陽】 決議,果斷,辨別。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nicchaya,【陽】決議,果斷,辨別。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nicchaya: nicchaya(pu)
နိစၧယ(ပု)
[ni+ci+a.ca chapru,asadisa dvepru.ru.42,554,568.ni+caya+a.kha sakhisadvepru,ca chapru.ni+chidi+a.i apru,cha asadisadvepru,da yapru,cha asadisadvepru,da yapru.+ṭī.159.(niya-saṃ,ṇicchayaç ṇiccaya-prā,nicchaya- addhamāgadhī)]
[နိ+စိ+အ။ စကို ဆျပဳ၊ အသဒိသ ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ႐ု။ ၄၂၊၅၅၄၊၅၆၈။ နိ+စယ+အ။ ခကို သခိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ စ တစ္လုံးကို ဆျပဳ။ နိ+ဆိဒိ+အ။ ဣ ကို အျပဳ၊ ဆ ကို အသဒိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဒကို ယျပဳ၊ ဆ ကို အသဒိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဒ ကို ယျပဳ။ ဓာန္+ဋီ။ ၁၅၉။ (နိယ-သံ၊ ဏိစၧယ,ဏိစၥယ-ျပာ၊ နိစၧယ- အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nicchaya:[m.] resolution; determination; discrimination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nicchaya,[Sk.niścaya,nis+caya of cināti] discrimination,conviction,certainty; resolution,determination J.I,441 (°mitta a firm friend); DhsA.133 (adhimokkha=its paccupaṭṭhāna); SnA 60 (daḷha° adj.of firm resolution).See vi°.(Page 355)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NICCHAYA:[m] sự giải quyết,quyết định,sự nhận thức,phân biệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nicchaya:နိစၧယ(ပု)
[နိ+စိ+အ။ စကို ဆျပဳ၊ အသဒိသ ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ႐ု။ ၄၂၊၅၅၄၊၅၆၈။ နိ+စယ+အ။ ခကို သခိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ စ တစ္လုံးကို ဆျပဳ။ နိ+ဆိဒိ+အ။ ဣ ကို အျပဳ၊ ဆ ကို အသဒိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဒကို ယျပဳ၊ ဆ ကို အသဒိသေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဒ ကို ယျပဳ။ ဓာန္+ဋီ။ ၁၅၉။ (နိယ-သံ၊ ဏိစၧယ,ဏိစၥယ-ျပာ၊ နိစၧယ- အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) အဆုံးသို႔ေရာက္ျခင္း၊ ၿပီးဆုံးေအာင္ သိျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အဆုံးအျဖတ္။ (တိ) (၂) ဆုံးျဖတ္အပ္ေသာ။ (၃) ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ။ (၄) ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicchaya:နိစၧယ (ပ) (နိသ္√စိ+အ)
ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အဆံုးအျဖတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,