Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niccharati:[Sk.niścarati.niś-car] 出(聲)(sound forth),出現(come out),起立起來發生(rise).caus.nicchāreti 使出(聲),使出現(make come out from),下痢腹瀉.
パーリ語辞典 水野弘元著
niccharati:[Sk.niścarati.niś-car] (声が)出る,出現す,起こる.caus.nicchāreti (声を)出す,下痢す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niccharati,(ni + car + a),從…出去,從…往前,散發。 【過】 ~chari。 【過分】 ~charita。 【無】 ~ritvā。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niccharati,(ni+car+a),從…出去,從…往前,散發。【過】nicchari。【過分】niccharita。【獨】niccharitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niccharati: niccharati(kri)
နိစၧရတိ(ႀကိ)
[ni+cara+a+ti.rū.42.nirutti.45.(caro gatyācārabhakkhe tva saṃsaya saṃsaye.dhātvattha.115).]
[နိ+စရ+အ+တိ။႐ူ။၄၂။နိ႐ုတၱိ။၄၅။ (စေရာ ဂတ်ာစာရဘေကၡ တြ သံသယ သံသေယ။ ဓာတြတၳ။ ၁၁၅)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niccharati:[ni + car + a] goes out or forth from; emanates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niccharati,[Sk.niścarati,nis+carati] to go out or forth from,to rise,sound forth,come out It.75 (devasadda); Vv 382; J.I,53,176; DhA.I,389; VvA.12,37 (saddā).‹-› Caus.nicchāreti to make come out from,to let go forth,get rid of,emit,utter,give out D.I,53 (anattamanavācam a° not utter a word of discontent); J.III,127; V,416 (madhurassaraṁ); Pug.33; Miln.259 (garahaṁ); Dāvs.I,28 (vācaṁ).(Page 356)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niccharati:To come or go out,to proceed
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NICCHARATI:(ni+car+a) phóng ra,bốc hơi ra [aor] --chari [pp] --charita [abs]ṛitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niccharati:နိစၧရတိ(ႀကိ)
[နိ+စရ+အ+တိ။႐ူ။၄၂။နိ႐ုတၱိ။၄၅။ (စေရာ ဂတ်ာစာရဘေကၡ တြ သံသယ သံသေယ။ ဓာတြတၳ။ ၁၁၅)။]
(၁) ထြက္၏၊ ထြက္ေပၚလာ၏။ (၂) ထိုမွ၊ ဤမွ ေျပးသြား၏၊ ထြက္ႂကြ-ကြန္႔ျမဴး၏၊ (၃) ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ (၄) ျပက္၏၊ လက္၏။ (၅) က်ဴးရင့္-ႁမြက္ဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niccharati:နိစၧရတိ (နိသ္√စရ္)
ထြက္၏။ ႁမြက္၏။
ဒဒိဗၺဂီတသေဒၵါ ဝိယ ရေဝါ နိစၧရတိ၊ နတ္တို႔၏သီခ်င္းသံကဲ့သို႔ အသံသည္ ထြက္၏။ ဝိဇၨဳလတာ နိစၧရႏၲိ၊ လ်ပ္စစ္ႏြယ္တို႔သည္ ျပက္လတ္ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,