Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nicchāta:a.[nis-chāta] 無飢的,無飢渇的,無欲的,涅槃的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nicchāta:a.[nis-chāta] 無飢の,飢渇なき,無欲の,涅槃の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nicchāta,【形】 不饑餓的,滿足的。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nicchāta,【形】不饑餓的,滿足的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nicchāta: nicchāta(ti)
နိစၧာတ(တိ)
[ni+chāta]
[နိ+ဆာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nicchāta:[adj.] having no hunger; satisfied.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nicchāta,[Sk.*niḥpsāta,nis+chāta] having no hunger,being without cravings,stilled,satisfied.Ep.of an Arahant always in combn with nibbuta or parinibbuta: S.III,26 (tanhaṁ abbuyha); IV,204 (vedanānaṁ khayā); M.I,341; 412,A.IV,410; V,65 (sītibhūta); Sn.707 (aniccha),735,758; It.48 (esanānaṁ khayā); Th.2,132 (abbūḷhasalla).-- Expld at Ps.II,243 by nekkhammena kāmacchandato n.; arahattamaggena sabbakilesehi n.muccati.(Page 356)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nicchāta:vô dục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nicchāta:နိစၧာတ(တိ)
[နိ+ဆာတ]
(၁) ဆာေလာင္-မြပ္သိပ္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တဏွာမရွိေသာ။ (၂)ဆာေလာင္-မြပ္သိပ္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တဏွာ,ဒိ႒ိမရွိေသာ။ (၃) ဆာေလာင္-မြပ္သိပ္- ညႇိဳးႏြမ္း-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ကိေလသာမရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicchāta:နိစၧာတ (တိ) (နိသ္+ဆာတ)
မြတ္သိပ္ျခင္း မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,