Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nicchāreti:[niccharati 的 caus.] 使出(聲),使出現(make come out from),下痢腹瀉.
パーリ語辞典 水野弘元著
nicchāreti:[niccharati の caus.] 出す,下痢す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nicchāreti,(niccharati 的【使】),1.發出,送出。 2.說話。 【過】 ~esi。 【過分】 ~rita。 【無】 ~retvā。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nicchāreti,(niccharati 的【使】),1.發出,送出。2.說話。【過】nicchāresi。【過分】nicchārita。【獨】nicchāretvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nicchāreti: nicchāreti(kri)
နိစၧာေရတိ(ႀကိ)
[ni+cara+ṇe+ti,ni+chara+ṇe+ti]
[နိ+စရ+ေဏ+တိ၊ နိ+ဆရ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nicchāreti:[caus.of niccharati] causes to emit; causes to send out; causes to speak.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nicchāreti,Caus.of niccharati,q.v.(Page 356)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NICCHĀRETI:(caus của nicchartati) phát hơi ra,gởi ra,đưa ra,nói ra [aor] --esi [pp] --rita [abs] --retvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nicchāreti:thốt ra,phát ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nicchāreti:နိစၧာေရတိ(ႀကိ)
[နိ+စရ+ေဏ+တိ၊ နိ+ဆရ+ေဏ+တိ]
(၁) ႁမြက္ဆိုေဟာၾကား-က်ဴးရင့္-၏။ (၂) တြန္၏။ ျမည္၏။ (၄) ဝမ္းေလ်ာေစ၏။ (၅) ေျဖဆို၏။ (၆) ထုတ္ေဆာင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicchāreti:နိစၧာေရတိ (ကာ) (နိသ္√စရ္+ေဏ)
ႁမြက္၏။ ႁမြက္ဆို၏။ ေႂကြးေၾကာ္၏။ ဝမ္းသြန္ေစ၏။
ဝါစံ နိစၧာေရတိ၊ စကားကို ႁမြက္၏။ မဓုရႆရံ နိစၧာေရတြာ၊ သာယာစြာေသာ အသံကို ႁမြက္၍။ ဝိဇၨဳလတာ နိစၧာေရတြာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏြယ္တို႔ ျပက္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,