Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nicca:a.[Sk.nitya] 常的,常住的.-aggi 常的火.-kālaṃ 常常.-dāna 常施.-pavāraṇā 常請.-bhatta 常食,常施食.-bhattaka,-bhattika 常施食的.-bhikkha 常施物.-saññā 常想.-saññin 有常想的.-sāra 常堅實.
パーリ語辞典 水野弘元著
nicca:a.[Sk.nitya] 常の,常住の.-aggi 常の火.-kālaṃ 常に.-dāna 常施.-pavāraṇā 常請.-bhatta 常食,常施食.-bhattaka,-bhattika 常施食の.-bhikkha 常施物.-saññā (-saññin)常想(~ある).-sāra 常堅実.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nicca,【形】 不變的,連續的,長備的。 ~kālaŋ,【副】 時常地,不變地。~dāna,【中】 永久的布施。 ~bhatta,【中】 連續不斷的糧食。 ~sīla,【中】不間斷的守戒。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nicca,【形】不變的,連續的,長備的。niccakālaṁ,【副】時常地,不變地。Niccadāna,【中】常施((AA.4.39.):Niccadānanti salākabhattaṁ(以木片(木瓢)分發食物)。niccabhatta,【中】連續不斷的糧食。niccasīla,【中】不間斷的守戒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nicca: nicca(na)
နိစၥ(န)
[nicca+bhatta.kye]
[နိစၥ+ဘတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nicca: nicca(na)
နိစၥ(န)
[na+i+ta.nāsabhāvena naiccaṃ na gantabbaṃ niccaṃ,nāsaṃ vā na gacchatīti niccaṃ,]]nāgo]] tyādīsu viyāti etthāpi na doso,tassa co.,ṭī.41.(jā,ṭī,1.95).niti+ya.iminā yappaccayo,niccaṃ.sūci.nita+ya.dhātvattha.214.nitanaṃ niccaṃ.ka.638.(nitya-saṃ,ṇicca-prā,nitara-sī)]
[န+ဣ+တ။ နာသဘာေဝန နဣစၥံ န ဂႏၲဗၺံ နိစၥံ၊ နာသံ ဝါ န ဂစၧတီတိ နိစၥံ၊ "နာေဂါ" တ်ာဒီသု ဝိယာတိ ဧတၳာပိ န ေဒါေသာ၊ တႆ ေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁။ (ဇာ၊ဋီ၊၁။၉၅)။ နိတိ+ယ။ ဣမိနာ ယပၸစၥေယာ၊ နိစၥံ။ သူစိ။ နိတ+ယ။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၄။ နိတနံ နိစၥံ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ (နိတ်-သံ၊ ဏိစၥ-ျပာ၊ နိတရ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nicca:[adj.] constant; continuous; permanent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nicca,(adj.) [Vedic nitya,adj.-formation fr.ni,meaning “downward”=onward,on and on; according to Grassmann (Wtb.z.Rig Veda) originally “inwardly,homely”] constant,continuous,permanent D.III,31; S.I,142; II,109,198; IV,24 sq.,45,63; A.II,33,52; V,210; Ps.II,80; Vbh.335,426.In chain of synonyms:nicca dhuva sassata avipariṇāmadhamma D.I,21; S.III,144,147; see below anicca,-- nt.adv.niccaṁ perpetually,constantly,always (syn.sadā) M.I,326; III,271; Sn.69,220,336; Dh.23,109,206,293; J.I,290; III,26,190; Nd2 345 (=dhuvakālaṁ); PvA.32,55,134.‹-› Far more freq.as anicca (adj.; aniccaṁ nt.n.) unstable,impermanent,inconstant; (nt.) evanescence,inconstancy,impermanence.-- The emphatic assertion of impermanence (continuous change of condition) is a prominent axiom of the Dhamma,& the realization of the evanescent character of all things mental or material is one of the primary conditions of attaining right knowledge (:anicca-saññaṁ manasikaroti to ponder over the idea of impermanence S.II,47; III,155; V,132; Ps.II,48 sq.,100; PvA.62 etc.-- kāye anicc’ânupassin realizing the impermanence of the body (together with vayânupassin & nirodha°) S.IV,211; V,324,345; Ps.II,37,45 sq.,241 sq.See anupassanā).In this import anicca occurs in many combinations of similar terms,all characterising change,its consequences & its meaning,esp.in the famous triad “aniccaṁ dukkhaṁ anattā” (see dukkha II.2),e.g.S.III,41,67,180; IV,28 (sabbaṁ),85 sq.,106 sq.; 133 sq.Thus anicca addhuva appāyuka cavanadhamma D.I,21.anicca+dukkha S.II,53 (yad aniccaṁ taṁ dukkhaṁ); IV,28,31,V,345; A.IV,52 (anicce dukkhasaññā); M.I,500 (+roga etc.); Nd2 214 (id.cp.roga).anicca dukkha vipariṇāmadhamma (of kāmā) D.I,36.aniccasaññī anattasaññī A.IV,353; etc.‹-› Opposed to this ever-fluctuating impermanence is Nibbāna (q.v.),which is therefore marked with the attributes of constancy & stableness (cp.dhuva,sassata amata,vipariṇāma).-- See further for ref.S.II,244 sq.(saḷāyatanaṁ a.),248 (dhātuyo); III,102 (rūpa etc.); IV,131,151; A.II,33,52; V,187 sq.,343 sq.; Sn.805; Ps.I,191; II,28 sq.,80,106; Vbh.12 (rūpa etc.),70 (dvādasâyatanāni),319 (viññāṇā),324 (khandhā),373; PvA.60 (=ittara).

--kālaṁ (adv.) constantly Nd2 345; --dāna a perpetual gift D.I,144 (cp.DA.I,302); --bhatta a continuous foodsupply (for the bhikkhus) J.I,178; VvA.92; PvA.54; --bhattika one who enjoys a continuous supply of food (as charity) Vin.II,78; III,237 (=dhuva-bhattika); IV,271; --saññā (& adj.saññin) the consciousness or idea of permanence (adj.having etc.) A.II,52; III,79,334; IV,13,145 sq.; Nett 27; --sīla the uninterrupted observance of good conduct VvA.72; PvA.256.(Page 355)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NICCA:[a] liên tục,thường tồn,vĩnh viễn --kālaṃ [ad] luôn luôn,thường tồn--dāna [nt] bố thí hoài --bhatta [nt] vật thực thường ngày --sila [nt] thường giới (là thọ trì ngũ giới luôn hoài)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nicca:thường,sự tồn tại,sự trường cửu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nicca:နိစၥ(န)
[န+ဣ+တ။ နာသဘာေဝန နဣစၥံ န ဂႏၲဗၺံ နိစၥံ၊ နာသံ ဝါ န ဂစၧတီတိ နိစၥံ၊ "နာေဂါ" တ်ာဒီသု ဝိယာတိ ဧတၳာပိ န ေဒါေသာ၊ တႆ ေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁။ (ဇာ၊ဋီ၊၁။၉၅)။ နိတိ+ယ။ ဣမိနာ ယပၸစၥေယာ၊ နိစၥံ။ သူစိ။ နိတ+ယ။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၄။ နိတနံ နိစၥံ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ (နိတ်-သံ၊ ဏိစၥ-ျပာ၊ နိတရ-သီဟိုဠ္)]
(၁) (က) အျမဲ၊ အျမဲတမ္း၊ အျမဲအျပတ္၊ ထာဝရ။ (ခ) ျမဲေသာ- အခ်ိန္ အခါ၊ ေန႔စဉ္ေန႔တိုင္း။ (ဂ) အခါခပ္သိမ္း၊ အခ်ိန္တိုင္း။ (တိ) (၂) ျမဲေသာ၊ ခိုင္ျမဲေသာ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈ-ကင္း-မရွိ-ေသာ၊ အနိစၥ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ။ (၃) အျမဲမျပတ္ျဖစ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nicca:နိစၥ(န)
[နိစၥ+ဘတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
အျမဲ-အျမဲတမ္း-မျမဲမျပတ္-ေန႔စဉ္ ေန႔တိုင္း-ေပးလွဴအပ္ေသာဆြမ္း၊ နိစၥဘတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicca:နိစၥ (န)
ျမဲျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nicca:နိစၥ (တိ) (နိ+တ်)
ျမဲသည္။
နိစၥေတာ၊ ျမဲေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,