Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbuti:f.[cf.nibbuta] 寂滅.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbuti:f.[cf.nibbuta] 疲滅.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbuti,【陰】 和平,快樂,(痛苦、煩惱、情緒激動等)減輕,涅槃。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbuti,(Sk.nirvrta﹐nivrta,both pp.of vr),【陰】和平,快樂,(痛苦、煩惱、情緒激動等)減輕,涅盤。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbuti: nibbuti(thī)
နိဗၺဳတိ(ထီ)
[nibbuta+bhojana.bhojana kye.]
[နိဗၺဳတ+ေဘာဇန။ ေဘာဇန ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbuti: nibbuti(thī)
နိဗၺဳတိ(ထီ)
[ni+vā+ti.nibbāyanaṃ nibbuti.āsā uttaṃ.nirutti.8va1.ni+vu+ti.āvuṇoti saṃsārato nikkhantu mappadānavasenāti vuti,taṇhā,tato nibbuti.,ṭī.9.(nivati-saṃ,ṇivvui-prā,nivvui-addhamāgadhī)]
[နိ+ဝါ+တိ။ နိဗၺာယနံ နိဗၺဳတိ။ အာသာ ဥတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၈ဝ၁။ နိ+ဝု+တိ။ အာဝုေဏာတိ သံသာရေတာ နိကၡႏၲဳ မပၸဒါနဝေသနာတိ ဝုတိ၊ တဏွာ၊ တေတာ နိဗၺဳတိ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၉။ (နိဝတိ-သံ၊ ဏိဝြဳဣ-ျပာ၊ နိဝြဳဣ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbuti:[f.] peace; happiness; allayment; the final bliss.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbuti,(f.) [Sk.nirvṛti,abstr.to nibbuta] allayment,refreshment,cooling,peace,happiness J.I,3 (khemaṁ pariyessāmi n°ṁ); Sn.228 (nikkāmino n°ṁ bhuñjamānā),917,933 (santī ti n°ṁ ñatvā); Nd1 399; Pv.I,74 (n°ṁ n’âdhigacchāmi=quenching of hunger & thirst); KhA 185 (=paṭippassaddha-kilesa-daratha).(Page 366)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbuti:Peace,tranquillity,calm,serenity of mind,happiness; nirvāṇa–in both its senses; destruction,annihilation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBUTI:[f] thái bình,sự yên tịnh,hạnh phúc tối cao,sự làm dịu bớt phiền não,đau khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbuti:နိဗၺဳတိ(ထီ)
[နိ+ဝါ+တိ။ နိဗၺာယနံ နိဗၺဳတိ။ အာသာ ဥတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၈ဝ၁။ နိ+ဝု+တိ။ အာဝုေဏာတိ သံသာရေတာ နိကၡႏၲဳ မပၸဒါနဝေသနာတိ ဝုတိ၊ တဏွာ၊ တေတာ နိဗၺဳတိ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၉။ (နိဝတိ-သံ၊ ဏိဝြဳဣ-ျပာ၊ နိဝြဳဣ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ၿငိမ္းေအးျခင္း။ (က) ဆာေလာင္-မြတ္သိပ္-ျခင္း၏ ၿငိမ္းေအးျခင္း။ (ခ) ကိေလသာ၏ ၿငိမ္းေအးျခင္း။ (၂) နိဗၺာန္။ (က) ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္။ (ခ) ခႏၶာ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္၊ ခႏၶပရိနိဗၺာန္။ (၃) ကိေလသာ အပူၿငိမ္းေအးရာ ဖလသမာပတ္။ (နိဗၺာန္၌,ၿငိမ္းေအးျခင္း,ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။ သီဟိုဠ္၊ ဓာန္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbuti:နိဗၺဳတိ(ထီ)
[နိဗၺဳတ+ေဘာဇန။ ေဘာဇန ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ၿငိမ္းေအးေသာ ေဘာဇဉ္၊ ေအးခ်မ္းစြာ ရအပ္ေသာ ေဘာစဉ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbuti:နိဗၺဳတိ (ဣ) (နိရ္√ဝရ္+တိ)
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း။ ကိေလသာတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း။ အရဟတၱဖလသမာပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,