Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbuta:a.[Sk.nirvṛta 實際上是 nibbāta<nibbāti] 已寂滅的,已達涅槃的.cf.abhinibbuta,parinibbuta.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbuta:a.[Sk.nirvṛta 実は nibbāta<nibbāti] 疲滅せる,涅槃に達せる.cf.abhinibbuta,parinibbuta.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbuta: nibbuta(ti)
နိဗၺဳတ(တိ)
[ni+vara+ta.(nivata-saṃ,ṇivvua-prā,nivvuḍa-addhamāgadhī)]
[နိ+ဝရ+တ။ (နိဝတ-သံ၊ ဏိဝြဳအ-ျပာ၊ နိဝြဳဍ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbuta:[pp.of nibbāti] got cold; become passionless; was extinguished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbuta,(adj.) [Nibbuta represents Sk.nirvṛta (e.g.AvŚ I.48) as well as nivṛta,both pp.of vṛ,which in itself combines two meanings,as exhibited in cognate languages and in Sk.itself:(a) Idg.ǔer to cover,cover up (Lat.aperio=*apa-vero to cover up,Sk.varutram upper garment,“cover”) and (b) *ǔel to resolve,roll,move (Lat.volvo=revolve; Gr.e(λic,e)lu/w; Sk.vāṇa reed=Lat.ulva; Sk.ūrmi wave; P.valli creeper,valita wrinkled).*ǔer is represented in P.by e.g.vivarati to open,nivāreti to cover,obstruct,nīvaraṇa,nivāraṇa obstruction; *ǔel by āvuta,khandh-āvāra,parivāra,vyāvaṭa (busy with=moving about),samparivāreti.Thus we gain the two meanings combd and used promiscuously in the one word because of their semantic affinity:(a) *nivṛta covered up,extinguished,quenched,and (b) *nirvṛta without movement,with motion finished (cp.niṭṭhita),ceasing,exhaustion,both represented by P.nibbuta.-- In derivations we have besides the rootform vṛ (=P.bbu°) that with guṇa vṝ (cp.Sk.vārayati,vrāyati) or vrā=P.* bbā° (with which also cp.paṭivāṇa=*prativāraṇa).The former is in nibbuti (ceasing,extinction,with meaning partly influenced by nibbuṭṭhi=Sk.nirvṛṣṭi pouring of water),the latter in Instr.nibbāti and nibbāyati (to cease or to go out) and trs.nibbāpeti (Caus.:to make cease,to stop or cool) and further in nibbāna (nt.Instr.abstr.) (the dying out)] (lit.) extinguished (of fire),cooled,quenched (fig.) desireless (often with nicchāta & sītibhūta),appeased,pleased,happy.-- (a) (lit.) aggi anāhāro n.M.I,487; Sn.19 (ginī n.=magga-salila-sekena n.SnA 28); J.IV,391 (anibbute pāyāse); Miln.304 (aggikkhandha),346 (mahāmeghena n°ṁ pathaviṁ); ThA.154 (anupādānā dīp’accī); KhA 194 (padīpo n.).-- (b) (fig.) combd with sītibhūta (& nicchāta):Vin.I,8; M.I,341; A.II,208 =D.III,233=Pug.56,61; A.IV,410; V,65; Sn.593,707; Pv.I,87.-- In phrase anupādāya nibbuta: S.II,279; A.I,162; IV,290=Dh.414=Sn.638.-- In other connections:attadaṇḍesu n.sādānesu anādāno S.I,236= Dh.406=Sn.630; aññāya nibbutā dhīrā S.I,24; tadaṅgan.S.III,43; ejânugo anejassa nibbutassa anibbuto It.91; vītataṇho n.Sn.1041; tiṇṇa-sokapariddavo n.Dh.196; rāg’aggimhi n.& n.mātā,pitā,nārī J.I,60; n.veyyākaraṇena Miln.347; upādānānaṁ abhāvena ...kilesanibbānena n.DhA.IV,194.-- See also abhinibbuta and parinibbuta.(Page 366)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nibbuta:tịch tịnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbuta:နိဗၺဳတ(တိ)
[နိ+ဝရ+တ။ (နိဝတ-သံ၊ ဏိဝြဳအ-ျပာ၊ နိဝြဳဍ-အဒၶမာဂဓီ)]
ၿငိမ္းေအးေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ။ (က) (ပကတိ အပူေငြ႕မွ) ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ။ (ခ) (ကိေလသာအပူမွ) ၿငိမ္းေအး-ၿငိမ္းခ်မ္း-ေသာ။ (ဂ) (ရာဂအစရွိေသာ မီ ၁၁-ပါးတို႔မွ) ၿငိမ္းေအး-ၿငိမ္းခ်မ္း-ေသာ။ (ဃ) ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ခႏၶာၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbuta:နိဗၺဳတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိရ္√ဝရ္+တ)
ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။ ကိေလသာတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။ နိဗၺာန္ျပဳၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,