Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbikāra:a.[nir-vikāra] 無變化的,不變的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbikāra:a.[nir-vikāra] 変化なき,不変の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbikāra,【形】 不變更的,堅定的。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbikāra,【形】不變更的,堅定的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbikāra: nibbikāra(ti)
နိဗၺိကာရ(တိ)
[ni+vikāra.(nivakāra-saṃ)]
[နိ+ဝိကာရ။ (နိဝကာရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbikāra:[adj.] unchanging; steadfast.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbikāra,(adj.) [nis+vikāra] steady,unchanged,steadfast; persevering J.I,66; PvA.178,253 (+nicca); SnA 189,497; Vism.311.(Page 365)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBIKĀRA:[a] không thay đổi,vững chắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbikāra:နိဗၺိကာရ(တိ)
[နိ+ဝိကာရ။ (နိဝကာရ-သံ)]
ေဖာက္ျပန္ျခင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbikāra:နိဗၺိကာရ (တိ) (နိရ္+ဝိကာရ)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,