Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbidā:f.[Sk.nirvid,nirveda.cf.nibbindati] 厭,厭離,厭惡,厭逆.-ānupassanā 厭離隨觀.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbidā:f.[Sk.nirvid,nirveda.cf.nibbindati] 厭,厭離,厭悪,厭逆.-ānupassanā 厭離随観.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nibbidā:f.[Sk.nirvid,nirveda.cf.nibbindati] 厭,厭離,厭悪,厭逆.-ānupassanā 厭離随観.-anupassanā-ñāṇa厭離随観智.-ñāṇa厌离智.-virāga厌患离贪
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbidā,【陰】 厭惡,疲倦。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbidā,(Sk.nirvid,& nirveda),【陰】厭惡,疲倦(weariness,disgust with worldly life,tedium,aversion,indifference,disenchantment.)。“Nibbidāti sikhāpattā vuṭṭhānagāminibalavavipassanā.Virāgoti ariyamaggo.Vimuttīti arahattaphalaṁ.Catubbidhopi hi ariyamaggo arahattaphalassa upanissayapaccayo hoti.Vimuttiñāṇadassananti paccavekkhaṇāñāṇaṁ.” (厭:已達到頂峰(sikhā),具有有力的毘缽舍那出起(vuṭṭhānagāmi)。離欲:聖道。解脫:阿羅漢果,及四種聖道--阿羅漢果的親依止緣。解脫智見:省察智。)(Vin.Parivāra-aṭṭhakathā《附隨註釋》CD.pg.5.208) 《中部古疏》說:saṅkhārupekkhāñāṇaṃ sikhāppatta- vipassanā.Keci pana-- “bhaṅgañāṇato paṭṭhāya sikhāpattavipassanā”ti vadanti.(‘行舍智’是‘至頂觀’。但是,有些人說,從‘壞滅智’以後的觀智是‘至頂觀’)(Ps-pṭ I,159)。SA.12.23.:“Virāgoti maggo.So hi kilese virājento khepento uppanno,tasmā virāgoti vuccati.Nibbidāti nibbidāñāṇaṁ.Etena balavavipassanaṁ dasseti.Balavavipassanāti bhayatūpaṭṭhāne ñāṇaṁ ādīnavānupassane ñāṇaṁ muñcitukamyatāñāṇaṁ saṅkhārupekkhāñāṇanti catunnaṁ ñāṇānaṁ adhivacanaṁ.”(離欲:聖道。他生起棄除、耗費煩惱,於此稱為‘離欲’。厭:厭智,它指示那有力的毘缽舍那。有力的毘缽舍那:怖畏現起智,過患隨觀智,欲解脫智,行舍智,四種智的同義詞。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbidā: nibbidā(thī)
နိဗၺိဒါ(ထီ)
[ni+vida+a+ā]
[နိ+ဝိဒ+အ+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbidā:[f.] aversion; disgust; weariness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbidā,(f.) [Sk.nirvid,f.(also BSk.e.g.Lal.V,300) & nirveda; to nibbindati] weariness,disgust with worldly life,tedium,aversion,indifference,disenchantment.N.is of the preliminary & conditional states for the attainment of Nibbāna (see nibbāna II B 1) & occurs frequently together with virāga vimutti & nibbāna in the formula:etaṁ ekanta-nibbidāya virāgāya nirodhāya ...sambodhāya nibbānāya saṁvattati “this leads to being thoroughly tired (of the world),to dispassionateness,to destruction (of egoism),to perfect wisdom,to Nibbāna,” e.g.at D.I,189; S.V,82,179,255,361; A.III,83; IV,143; V,216.-- In other connections:Vin.I,15 (nibbidāya cittaṁ saṇṭhāsi); D.III,130 sq.; S.II,30; III,40; 179,189; IV,86,141 (read nibbidāya for nibbindāya?); A.I,51,64; III,19,200,325 sq.; IV,99,336; V,2 sq.,311 sq.; J.I,97; IV,471,473; Sn.340; Ps.I,195; II,43 sq.; Vbh.330; Nett 27,29; Vism.650.Cp.abhi°.(Page 365)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbidā:Disgust or weariness of the vanities of the world
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBIDĀ:[f] sự gớm ghét,không ưa,không thích,sự chán nản
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nibbidā:sự yếm ly,sự yếm ố,sự nhàm chán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbidā:နိဗၺိဒါ(ထီ)
[နိ+ဝိဒ+အ+အာ]
သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌-ၿငီးေငြ႕-မေမြ႕ေလ်ာ္-ျခင္း၊ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌-ၿငီးေငြ႕-မေမြ႕ေလ်ာ္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္။ (က) သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌-ၿငီးေငြ႕-မေမြ႕ေလ်ာ္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္- ေသာ ဗလဝဝိပႆနာဉာဏ္။ (ခ) သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌-ၿငီးေငြ႕-မေမြ႕ေလ်ာ္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္- ေသာ ဝု႒ာနဂါမိနီ ဝိပႆနာဉာဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbidā:နိဗၺိဒါ (ဣ) (နိရ္√ဝိဒ္)
ၿငီးေငြ႕ျခင္း။ သံသရာဝဋ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္း။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,