Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbhaya:a.[nir-bhaya] 不畏懼的,無恐懼的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbhaya:a.[nir-bhaya] 不畏,恐れなき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbhaya,【形】 大膽的,勇敢的。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbhaya,(nis+bhaya),【形】大膽的,勇敢的(free from fear or danger,fearless,unafraid )。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbhaya: nibbhaya(ti)
နိဗ႓ယ(တိ)
[ni+bhaya.(nibhaya-saṃ,ṇibbhaya-prā,nibbhaya-addhamāgadhi)]
[နိ+ဘယ။ (နိဘယ-သံ၊ ဏိဗ႓ယ-ျပာ၊ နိဗ႓ယ-အဒၶမာဂဓိ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbhaya:[adj.] fearless; brave.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbhaya,(adj.) [nis+bhaya] free from fear or danger,fearless,unafraid J.I,274; III,80; V,287; Vism.512.(Page 366)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBHAYA:[a] dũng mãnh,không sợ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbhaya:နိဗ႓ယ(တိ)
[နိ+ဘယ။ (နိဘယ-သံ၊ ဏိဗ႓ယ-ျပာ၊ နိဗ႓ယ-အဒၶမာဂဓိ)]
(က) ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘး-မရွိ-မရွိရာျဖစ္-ေသာ (အရပ္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbhaya:နိဗ႓ယ (တိ)
ေၾကာက္ျခင္း ကင္းသည္။ ေဘးမရွိသည္။ ရဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,