Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbedha:m.[Sk.nirvedha<nir-vyadh] 抉擇,洞察.-bhāgiya 抉擇分.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbedha:m.[Sk.nirvedha<nir-vyadh] 決択,洞察.-bhāgiya 決択分.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nibbedha:m.[Sk.nirvedha<nir-vyadh] 決択,洞察.-bhāgin決択分,顺決択分.-bhāgiya 決択分.-bhāgiya samādhi顺決択分定[四定の一].-bhāgiya sīla決択分戒
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbedha,【陽】 滲透,刺穿。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbedha,(‹ni+vyadh),【陽】滲透,刺穿,決擇(penetration,insight; adj.:penetrating,piercing,scrutinising,sharp)。nibbedhabhāgiya, 決擇分。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbedha: nibbedha(pu)
နိေဗၺဓ(ပု)
[ni+vidha+ṇa.(nibheda-saṃ,ṇibbheda-prā)]
[နိ+ဝိဓ+ဏ။ (နိေဘဒ-သံ၊ ဏိေဗ႓ဒ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbedha:[m.] penetration; piercing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbedha,[nis+vedha,to vyadh] penetration,insight; adj.:penetrating,piercing,scrutinising,sharp.Freq.in phrase nibbedha-bhāgiya (sharing the quality of penetration),with ref.to samādhi,saññā etc.[cp.BSk.nirvedha° Divy 50; but also nirbheda° AvŚ II.181,of kusalamūlāni; expld as lobhakkhandhassa (etc.) nibbijjhanāni at Nett 274] D.III,251,277; A.III,427; Vbh.330; Nett 21,48,143 sq.,153 sq.; Vism.15,88; DhsA.162.-- Also in nibbedha-gāminī (paññā) It.35; & dunnibbedha (hard to penetrate,difficult to solve Miln.155,233 (pañha); spelt dunniveṭha at Miln.90).(Page 366)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBEDHA:[m] sự thấm vào,sự nhập vào,sự thấu qua,đâm thủng qua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbedha:နိေဗၺဓ(ပု)
[နိ+ဝိဓ+ဏ။ (နိေဘဒ-သံ၊ ဏိေဗ႓ဒ-ျပာ)]
(၁) အရိယာမဂ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း။ နိေဗၺဓပဒ႒ာန-ၾကည့္။ (၂) (ေလာဘတရားစု စသညိကို) ေဖာက္ခြဲျခင္း။ (၃) နိဗၺာန္၊ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ ေဖာက္ထြင္းသိအပ္ေသာ နိဗၺာန္။ (တိ) (၄) (ေလာဘတရားအစု စသည္ကို) ေဖာက္ခြဲတတ္ေသာ (အရိယာမဂ္,ဓမၼဝိနယ စသည္)။ (၅) (ေလာဘတရားအစု စသည္ကို) ေဖာက္ခြဲျခင္းရွိေသာ (ပညာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbedha:နိေဗၺဓ (ပ) (နိရ္√ဝိဓ္+ဏ)
ထိုးထြင္းျခင္း။ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,