Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbeṭheti:[Sk.nirveṣṭayati.nir-veṣṭ 的 caus.] 解開,解釋明白; 排除(deny,reject); 托辭搪塞(give an evasive answer).grd.nibbeṭhaniya; pp.nibbeṭhita; pass.nibbeṭhiyati.cf.nibbeṭhana 解釋明白,說明.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbeṭheti:[Sk.nirveṣṭayati.nir-veṣṭ の caus.] ほどく,解明す,排除す,言い逃れる.grd.nibbeṭhaniya; pp.nibbeṭhita; pass.nibbeṭhiyati.cf.nibbeṭhana 解明,説明.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbeṭheti,(ni + veṭh + e),解開,拆開(搓合的繩,線等),闡明。 【過】~esi。 【過分】 ṭhita。 【獨】 ~ṭhetvā。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbeṭheti,(ni+veṭh+e)(Sk.nirvesṭate,nis+veṭheti,to twist round),解開,拆開(搓合的繩,線等),闡明(to unravel,untwist,unwind; to explain,make clear)。【過】nibbeṭhesi。【過分】nibbeṭhita。【獨】nibbeṭhetvā。S.22.3./III,12.︰“Niggahitosi; nibbeṭhehi vā sace pahosī’ti.”(汝已墮負處,若能者答辯。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbeṭheti: nibbeṭheti(kri)
နိေဗၺေဌတိ(ႀကိ)
[ni+veṭha+ṇe+ti]
[နိ+ေဝဌ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbeṭheti:[ni + veṭh + e] unravels; untwists; explains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbeṭheti,[Sk.nirveṣṭate,nis+veṭheti,to twist round] 1.to unravel,untwist,unwind; to explain,make clear D.I,54 (nibbeṭhiyamāna,v.l.BB nibbedh°); Pv IV.329 (°ento=niveṭhīyamāna PvA.253 v.l.BB nibbedh°); Miln.3; Sdhp.153.-- 2.to deny,reject Vin.II,79; D.I,3 (=apanetabba Com.); S.III,12 (v.l.BB °dh°).‹-› 3.to give an evasive answer Vin.III,162.-- See also nibbejaniya.-- pp.nibbeṭhita,q.v.(Page 366)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbeṭheti:To untwist,to unwind,to unravel; to explain; to deny,to reject
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nibbeṭheti:tránh né tội,chạy tội
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbeṭheti:နိေဗၺေဌတိ(ႀကိ)
[နိ+ေဝဌ+ေဏ+တိ]
ေျဖ၏၊ ေျဖရွင္း၏၊ ေျဖဆို၏၊ တင္အပ္ေသာ အျပစ္မွ ကင္းလြတ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbeṭheti:နိေဗၺေဌတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,