Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbatti:f.[Sk.nirvṛtti] 發生,生起.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbatti:f.[Sk.nirvṛtti] 発生,生起.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbatti,(Sk.nirvrtti,nis+vatti),【陰】(constitution,product; rebirth)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbatti: nibbatti(kri)
နိဗၺတၱိ(ႀကိ)
[ni+vattu=vatu+ī]
[နိ+ဝတၱဳ=ဝတု+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbatti: nibbatti(thī)
နိဗၺတၱိ(ထီ)
[ni+pada+ti.nippajja nibbatti,pada gatiyaṃ,nipubbo,ti,passa bo..,ṭī.9va.nibbattanaṃ nibbatti.aṃ,ṭī,2.147.(nivītti-saṃ,nivvatti-addhamāgadhī,ṇivvatti-prā)]
[နိ+ပဒ+တိ။ နိပၸဇၨနံ႔ နိဗၺတၱိ၊ ပဒ ဂတိယံ၊ နိပုေဗၺာ၊ တိ၊ ပႆ ေဗာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉ဝ။ နိဗၺတၱနံ နိဗၺတၱိ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၇။ (နိဝီတၱိ-သံ၊ နိဝြတၱိ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိဝြတၱိ-ျပာ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
nibbatti:'arising','rebirth',is a synonym for paṭisandhi (q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbatti:[aor.of nibbattati] was born; resulted; arose.(f.),birth; rebirth; product; coming forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbatti,(f.) [Sk.nirvṛtti,nis+vatti] constitution,product; rebirth J.I,47; Nett 28,79; Vism.199,649; VvA.10.Cp.abhi°.(Page 361)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbatti:Birth,re-birth after death in another world
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nibbatti:sự sanh ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbatti:နိဗၺတၱိ(ထီ)
[နိ+ပဒ+တိ။ နိပၸဇၨနံ႔ နိဗၺတၱိ၊ ပဒ ဂတိယံ၊ နိပုေဗၺာ၊ တိ၊ ပႆ ေဗာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉ဝ။ နိဗၺတၱနံ နိဗၺတၱိ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၇။ (နိဝီတၱိ-သံ၊ နိဝြတၱိ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိဝြတၱိ-ျပာ)]
(၁) ျဖစ္ျခင္း (ခႏၶာစေသာ ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း)။ (၂) ျဖစ္ရာအခါ (၃) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ကံ၊ နိဗၺတၱိကံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbatti:နိဗၺတၱိ(ႀကိ)
[နိ+ဝတၱဳ=ဝတု+ဤ]
ျဖစ္ၿပီ။ နိဗၺတၱတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbatti:နိဗၺတၱိ (ဣ) (နိရ္√ဝတၱ္+တိ)
ျဖစ္ျခင္း။ ျဖစ္ေပၚျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,