Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbatteti:[nibbattati 的 caus.] 使生,使發生,使生起.pp.nibbattita; caus.nibbattāpeti 使再生.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbatteti:[nibbattati の caus.] 生ぜしむ,起こす.pp.nibbattita; caus.nibbattāpeti 再生せしむ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbatteti,(ni + vat + e),生產,提出。 【過】 ~esi。 【過分】 ~tita。 【現分】~tenta。 【潛】 ~tetabba。 【獨】 ~tetvā。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbatteti,(ni+vat+e﹐ caus.of nibbattati),生產,提出(to produce,bring forth; practise,perform; to bring to light,find something lost)。【過】nibbattesi。【過分】nibbatttita。【現分】nibbattenta。【義】nibbattetabba。【獨】nibbattetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbatteti: nibbatteti(kā,kri)
နိဗၺေတၱတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ni+vattu=vatu+ṇe+ti]
[နိ+ဝတၱဳ=ဝတု+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbatteti:[ni + vat + e] produces; brings forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbatteti,[nis+vatteti,Caus.of nibbattati] to produce,bring forth; practise,perform; to bring to light,find something lost (at Miln.218) Nd2=jāneti (s.v.); J.I,66,140; III,396 (jhānâbhiññaṁ); PvA.76 (jhānāni), 30; Miln.200; Sdhp.470.-- pp.nibbattita (q.v.); 2nd Caus.nibbattāpeti to cause rebirth DhA.III,484; see also nibbattāpana.-- Cp.abhi°.(Page 361)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbatteti:To cause to arise,to produce
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBATTETI:(ni+vat+e) sản xuất,sanh đẻ [aor] --esi [pp] --tita [prp] tenta [ptp]--tetabba [abs] --tetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nibbatteti:khởi sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbatteti:နိဗၺေတၱတိ(ကာ၊ႀကိ)
[နိ+ဝတၱဳ=ဝတု+ေဏ+တိ]
ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbatteti:နိဗၺေတၱတိ (ကာ) (နိ√ဝတၱ္+ေဏ)
ျဖစ္ေစ၏။
အ႒သမာပတၱိေယာ နိဗၺေတၱသိ၊ ရွစ္ပါးေသာ သမာပတ္တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,