Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbāyati:[nibbāti 的 pass.] (煩惱)被消盡,熄滅,消失,變寂靜,寂滅.aor.nibbāyi; fut.nibbāyissaṃ.cf.parinibbāyati,nibbāpeti,nibbuta.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbāyati:[nibbāti の pass.] 消尽される,消える,寂静となる,寂滅す.aor.nibbāyi; fut.nibbāyissaṃ.cf.parinibbāyati,nibbāpeti,nibbuta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbāyati,(ni + vā + ya),不再存在,變成很涼爽。 【過】 nibbāyi。 nibbāti。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbāyati,(ni+vā +ya),不再存在,變成很涼爽。【過】nibbāyi。見nibbāti。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbāyati: nibbāyati(kri)
နိဗၺာယတိ(ႀကိ)
[ni+vā+ya+ti]
[နိ+ဝါ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbāyati:[ni + vā + ya] ceases to exist; becomes cool.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbāyati,[Sk.ni-(or nir-)vriyate,Pass.of ni(r)varati,influenced by nirvāyati intrs.to cease to blow; see on etym.& Pāli derivation nibbuta] 1.to be cooled or refreshed,to be covered up=to be extinguished,go out (of fire),to cease to exist,always used with ref.to fire or heat or (fig.) burning sensations (see nibbāna II.A end):aggikkhandho purimassa ca upādānassa puriyādānā aññassa ca anupāhārā anāhāro nibbāyeyya S.II,85 (opp.jāleyya); do.of telaṁ & vaṭṭiṁ paṭicca telappadīpo n.S.II,86=III,126=IV.213=V.319; sace te purato so aggi nibbāyeyya jāneyyāsi tvaṁ:ayaṁ ...aggi nibbuto M.I,487; A.IV,70 (papaṭikā n.); aggi udake tiṇukkā viya n.J.I,212; mātuhadayaṁ n.J.I,61; aggi upādāna-saṅkhayā n.Miln.304.-- aor.nibbāyi [Sk.niravāri] J.I,27 (mano n.:was refreshed) 212 (aggi udake n.:was extinguished); VI,349 (cooled down).-- 2.to go out (of light) Vism.430 (dīpā nibbāyiṁsu the lights went out); ThA.154 (dīpacci n.nirāsanā:went out).See also parinibbāyati & cp.nibbuta,nibbāpeti,nibbāpana.(Page 365)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbāyati:To be extinguished,to attain nirvāṇa,to cease to exist,to be annihilated
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBĀYATI:(ni+vā+ya) tiêu mất,trở nên nguội lạnh [aor] nibbāyi như nibbāti
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbāyati:နိဗၺာယတိ(ႀကိ)
[နိ+ဝါ+ယ+တိ]
(က) ၿငိမ္း၏။ (ခ) ၿငိမ္းေအး၏။ (ဂ) ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ (ဃ) ပရိနိဗၺာန္-ျပဳ-စံ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbāyati:နိဗၺာယတိ (ကမၼ) (နိရ္√ဝါ+ယ)
ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,