Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbāti:[cf.Sk.nirvāti] 消火(cool off,make cool),消盡(煩惱).caus.nibbāpeti; pass.nibbāyati.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbāti:[cf.Sk.nirvāti] 消火す,(煩悩を)消尽す.caus.nibbāpeti; pass.nibbāyati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbāti,(ni + vā + a),寒冷,變成不熱情。 被熄滅。 【過】 nibbāyi。 【過分】nibbuta。 【現分】 nibbāyanta。 【獨】 nibbāyitvā。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbāti,(ni+vā+a),寒冷,變成不熱情。被熄滅。【過】nibbāyi。【過分】nibbuta。【現分】nibbāyanta。【獨】nibbāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbāti: nibbāti(kri)
နိဗၺာတိ(ႀကိ)
[ni+vā+a+ti.vā di bhū gatibandhagandhesu cu sukhapattiyaṃç gatisevana.dhātvattha.363.īnibbāti-nitea ni upasārarhisa caso a ho.]
[နိ+ဝါ+အ+တိ။ ဝါ ဒိ ဘူ ဂတိဗႏၶဂေႏၶသု စု သုခပတၱိယံ,ဂတိေသဝန။ ဓာတြတၳ။ ၃၆၃။ ဤနိဗၺာတိ-၌ နိ ဥပသာရေရွးရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းျခင္းစေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbāti:[ni + vā + a] gets cold; becomes passionless; is extinguished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbāti,[see nibbuta etym.; influenced in meaning by Sk.nirvāti,nis+vāti to blow,i.e.to make cool,see vāyati & nibbāpeti] (Instr.) to cool off (lit.& fig.),to get cold,to become passionless Sn.235 (nibbanti dhīrā yathâyaṁ padīpo=vijjhāyanti; yathâyaṁ padīpo nibbuto evaṁ nibbanti KhA 194,195),915 (kathaṁ disvā nibbāti bhikkhu=rāgaṁ etc.nibbāpeti Nd1 344); J.IV,391 (pāyāsaṁ).See also parinibbāti (e.g.Vbh.426).(Page 362)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbāti:To be extinguished,to attain nirvāṇa,to cease to exist,to be annihilated
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBĀTI:(ni+vā+a) làm cho nguội,làm trở nên không có ái dục,làm cho diệt tắt [aor] nibbāyi [pp] nibbutā [prp] nibbāyanta [abs] nibbāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbāti:နိဗၺာတိ(ႀကိ)
[နိ+ဝါ+အ+တိ။ ဝါ ဒိ ဘူ ဂတိဗႏၶဂေႏၶသု စု သုခပတၱိယံ,ဂတိေသဝန။ ဓာတြတၳ။ ၃၆၃။ ဤနိဗၺာတိ-၌ နိ ဥပသာရေရွးရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းျခင္းစေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။]
(က) ၿငိမ္း၏။ (ခ) ေအး၏။ (ဂ) ၿငိမ္းေအး၏။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ (ဃ) ပရိနိဗၺာန္-ျပဳ-စံ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbāti:နိဗၺာတိ (နိရ္√ဝါ)
ၿငိမ္း၏။ ၿငိမ္းေအး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,