Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibbāpeti:[nibbāti 的 caus.] 使消盡(煩惱),使到達涅槃,淨化.pp.nibbāpita.cf.nibbāpana.
パーリ語辞典 水野弘元著
nibbāpeti:[nibbāti の caus.] 消尽さす,涅槃に到らせる,浄化する.pp.nibbāpita.cf.nibbāpana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibbāpeti,(ni + vā + e),熄滅,冷卻,熄滅。 【過】 ~esi。 【過分】 ~pita。【現分】 ~penta。 【獨】 ~bāpetvā。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibbāpeti,(ni+vā+e),熄滅,冷卻,熄滅。【過】nibbāpesi。【過分】nibbāpita。【現分】nibbāpenta。【獨】nibbāpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibbāpeti: nibbāpeti(kā,kri)
နိဗၺာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ni+vā+ṇāpe+ti]
[နိ+ဝါ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibbāpeti:[ni + vā + e] puts out; cools; extinguishes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibbāpeti,[Sk.ni(r)vārayati,Caus.of ni(r)varati,influenced in meaning by nirvāpayati.Caus.of nirvāti= make cool by blowing (e.g.RV X.1613).See nibbuta on etym.] 1.to extinguish,put out,quench S.I,188 (mahārāgaṁ); It.93 (rāg-aggiṁ; & nibbāpetvā aggiṁ nipakā parinibbanti); cp.aggiṁ nijjāleti J.VI,495; Pv.I,85 (vārinā viya osiñcaṁ sabbaṁ daraṁ nibbāpaye); Miln.304 (aggikhandhaṁ mahāmegho abhippavassitvā n.),318 (nibbāpehi me hadaya-pariḷāhaṁ),410 (megho uṇhaṁ n.); DhA.II,241 (fire); Sdhp.552 (bhavadukkh’aggiṁ).-- 2.to cleanse,purify (cittaṁ,one’s heart) Vism.305.-- pp.nibbāpita.See also nibbāpana.(Page 365)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nibbāpeti:To extinguish,to destroy,to put an end to; to soothe,to pacify; to delight; to annihilate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBBĀPETI:(ni+vā+e) tắt (lửa,đèn) làm cho nguội lạnh,diệt tắt [aor] --esi [pp] --pita [prp] --penta [abs] --nibbāpetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibbāpeti:နိဗၺာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[နိ+ဝါ+ဏာေပ+တိ]
ၿငိမ္းေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibbāpeti:နိဗၺာေပတိ (ကာ) (နိရ္√ဝါ+ဏာေပ)
ၿငိမ္းေစ၏။
သဗၺံ ဒရံ နိဗၺါပေယ၊ အလံုးစံုေသာ ပူပန္ျခင္းကို ၿငိမ္းေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,