Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nibaddha:a.[ni-baddha.nibandhati 的 pp.] 已固定的,已連縛的.acc.nibaddhaṃ adv.經常(always),固定(constantly),繼續連續(continually).
パーリ語辞典 水野弘元著
nibaddha:a.[ni-baddha.nibandhati の pp.] 固定せる,連縛せる.acc.nibaddhaṃ adv.常に,引き続いて.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nibaddha,【形】 經常的,連續的,不變的。【過分】 被強求。 ~aŋ,【副】總是。(p176)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nibaddha,【形】經常的,連續的,不變的。【過分】被強求。nibaddhaṁ,【副】總是。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nibaddha: nibaddha(ti)
နိဗဒၶ(တိ)
[ni+badha+ta.badha bandhane.rū.628.nīti,dhā.bhūcu bandhedi maccune.dhātvattha.253.ni+pada+ta.(nibaddha-saṃ,ṇibaddha-prā)]
[နိ+ဗဓ+တ။ ဗဓ ဗႏၶေန။ ႐ူ။ ၆၂၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ဘူစု ဗေႏၶဒိ မစၥဳေန။ ဓာတြတၳ။ ၂၅၃။ နိ+ပဒ+တ။ (နိဗဒၶ-သံ၊ ဏိဗဒၶ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nibaddha:[adj.] regular; continuous; constant.(pp.of nibandhati) bound; urged; importuned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nibaddha,(adj.) [ni+baddha] bound down to,i.e.(1) fixed,stable,sure J.IV,134 (bhattavetana); Miln.398 (a°,unstable,°sayana).At DA.I,243 two kinds of cārikā (wanderings,pilgrimages) are distinguished,viz.nibaddha° definite,regular and anibaddha° indefinite,irregular pilgrimage.-- (2) asked,pressed,urged J.III,277.-- (3) nibaddhaṁ (nt.as adv.) constantly,always,continually J.I,100,150; III,325; V,95,459; VI,161; PvA.267 (°vasanaka); DhA.II,41,52 sq.(Page 361)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIBADDHA:[a] điều hòa,liên tục,thường xuyên [pp] đang khẩn cấp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nibaddha:နိဗဒၶ(တိ)
[နိ+ဗဓ+တ။ ဗဓ ဗႏၶေန။ ႐ူ။ ၆၂၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ဘူစု ဗေႏၶဒိ မစၥဳေန။ ဓာတြတၳ။ ၂၅၃။ နိ+ပဒ+တ။ (နိဗဒၶ-သံ၊ ဏိဗဒၶ-ျပာ)]
(၁) ျမဲေသာ။ (၂) ဖြဲ႕အပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္-ေသာ၊ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ။ (၃) တခုေသာ အဖို႔ရွိေသာ၊ အဖန္စင္စစ္ျဖစ္ေသာ။ (၄) ထားအပ္ေသာ။ (၅) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ။ (၆) ဖြဲ႕-သီကုံး-အပ္ေသာ (ပန္းဆိုင္း) (၇) (ႀကိ၊ဝိ) အျမဲမျပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nibaddha:နိ-ဗဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√ဗႏၶ္+တ)
ဖြဲ႕အပ္သည္။ ျမဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,