Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niṭṭhuriya:n.冷酷,嫉視,偽善.
パーリ語辞典 水野弘元著
niṭṭhuriya:n.冷酷,嫉視,偽善.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhuriya: niṭṭhuriya(na)
နိ႒ဳရိယ(န)
[niṭṭhuriya+ṇa]
[နိ႒ဳရိယ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhuriya: niṭṭhuriya(na)
နိ႒ဳရိယ(န)
[niṭṭhura+ṇya]
[နိ႒ဳရ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niṭṭhuriya:[nt.] harshness; roughness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niṭṭhuriya,(nt.) [cp.Sk.niṣṭhuratva] hardness,harshness,roughness Nd1 440; Nd2 484 (in exegesis of makkha)= Vbh.357.(Page 357)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niṭṭhuriya:tính cách dộc kế,mưu thâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhuriya:နိ႒ဳရိယ(န)
[နိ႒ဳရ+ဏ်]
တံေတြးေထြးေသာသူ၏ အျဖစ္၊ တံေတြး ေထြးျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhuriya:နိ႒ဳရိယ(န)
[နိ႒ဳရိယ+ဏ]
တံေတြးေထြးျခင္းႏွင့္တူေသာ။ (သူ႔ေက်းဇူးကို ခါဖ်က္ျခင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhuriya:နိ႒ဳရိယ (န)
ၾကမ္းတမ္းျခင္း။ ခက္ထန္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,