Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niṭṭhita:a.[Sk.niṣṭhita.niṭṭhāti 的 pp.] 已完成的,已終了的.
パーリ語辞典 水野弘元著
niṭṭhita:a.[Sk.niṣṭhita.niṭṭhāti の pp.] 完成せる,終了せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niṭṭhita,【過分】已終結,已完成。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niṭṭhita,【過分】已終結,已完成。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhita: niṭṭhita(ti)
နိ႒ိတ(တိ)
[ni+ṭhā+ta.niṭṭhā+ita.nīti,sutta,nhā.386.nirutti.726.nhā 158.(niṭṭhiya-addhamāgadhī,ṇiṭṭhiya-prā,nimavu-sī)]
[နိ+ဌာ+တ။ နိ႒ာ+ဣတ။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၆။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၂၆။ ႏွာ ၁၅၈။ (နိ႒ိယ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိ႒ိယ-ျပာ၊ နိမဝု-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niṭṭhita:[pp.of niṭṭhāti] was finished; was completed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niṭṭhita,(adj.) [Sk.niṣṭhita (niḥṣṭhita),nis+ṭhita,cp.niṭṭhāti] brought or come to an end,finished,accomplished; (made) ready,prepared (i.e.the preparations being finished) Vin.I,35; D.I,109 (bhattaṁ:the meal is ready); II,127 (id.); J.I,255 (id.); J.II,48; III,537 (finished); VvA.188; PvA.81; & often at conclusion of books & chapters.aniṭṭhita not completed DhA.III,172.-- su° well finished,nicely got up,accomplished Sn.48,240.Cp.pari°.(Page 357)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niṭṭhita:đã chấm dứt,đã kết thúc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhita:နိ႒ိတ(တိ)
[နိ+ဌာ+တ။ နိ႒ာ+ဣတ။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၆။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၂၆။ ႏွာ ၁၅၈။ (နိ႒ိယ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိ႒ိယ-ျပာ၊ နိမဝု-သီဟိုဠ္)]
ၿပီးၿပီးေသာ၊ ၿပီးဆုံးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhita:နိ႒ိတ (န)
ၿပီးျခင္း။ ၿပီးဆံုးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhita:နိ႒ိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိသ္√ဌာ+ကၱ)
ၿပီးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။ ၿပီးၿပီ။
နိ႒ိတကာေလ၊ ၿပီးေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,