Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niṭṭhāti:[Sk.niṣṭiṣṭhati<nis-sthā] 完了(完成),終了.pp.niṭṭhita; caus.niṭṭhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
niṭṭhāti:[Sk.niṣṭiṣṭhati<nis-sthā] 完了す,終る.pp.niṭṭhita; caus.niṭṭhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niṭṭhāti,(ni + ṭhā + a),被結束,被完成。 【過】 niṭṭhāsi。 【過分】 niṭṭhita。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niṭṭhāti,(ni+ṭhā+a),被結束,被完成,終了。【過】niṭṭhāsi。【過分】niṭṭhita。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhāti: niṭṭhāti(kri)
နိ႒ာတိ(ႀကိ)
[ni+ṭhā+a+ti]
[နိ+ဌာ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niṭṭhāti:[ni + ṭhā + a] is at an end; is finished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niṭṭhāti,[Sk.niṣṭiṣṭhati,nis+tiṭṭhati,the older *sthāti restored in compn] to be at an end,to be finished J.I,220; IV,391; DhA.I,393.-- pp.niṭṭhita,Caus.niṭṭhāpeti (q.v.).(Page 357)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niṭṭhāti:To terminate,be finished or completed,to come to an end
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIṬṬHĀTI:(ni+ṭhā+a) được đến nơi cuối cùng,đã xong,hoàn tất [aor] niṭṭhāsi [pp] niṭṭhita --na [nt] sự hoàn thành,xong xuôi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhāti:နိ႒ာတိ(ႀကိ)
[နိ+ဌာ+အ+တိ]
ၿပီးစီး၏၊ ၿပီးဆုံး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhāti:နိ႒ာတိ (နိသ္√ဌာ)
ၿပီး၏။ ၿပီးဆံုး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,