Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niṭṭhā:f.[Sk.niṣṭhā] ①依止,依憑,基礎(basis,foundation).②究竟,終結(end,conclusion),目的目標(object,aim).niṭṭhaṃ gacchati 到達究竟(to come to an end; fig.to reach perfection).
パーリ語辞典 水野弘元著
niṭṭhā:f.[Sk.niṣṭhā] ①依止,依憑,基礎.②究竟,終結,目的.niṭṭhaṃ gacchati 究竟に至る.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niṭṭhā,【陰】 結束,結論,完美。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niṭṭhā,2 (Vedic nisṭhā (nihsṭhā),nis+ṭhā from °ṭha)【陰】結束,結論,完美(end,conclusion; perfection,height,summit; object,aim)。niṭṭhaṁ gacchati to come to an end; fig.to reach perfection,be completed in the faith M.I,176; J.I.201; Miln.310; freq.in pp.niṭṭhaṁ gata (=niṭṭhaṅgata) one who has attained perfection (=pabbajitānaṁ arahattaṁ patta)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niṭṭhā,1 (Sk.nisṭhā; ni+ṭhā,abstr.of adj.-suff.°ṭha)【陰】基礎(basis,foundation,familiarity with)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhā: niṭṭhā(thī)
နိ႒ာ(ထီ)
[niṭṭhā+magga.kye]
[နိ႒ာ+မဂၢ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niṭṭhā:[f.] the end; conclusion; perfection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niṭṭhā,2 (f.) [Vedic niṣṭhā (niḥṣṭhā),nis+ṭhā from °ṭha] end,conclusion; perfection,height,summit; object,aim Vin.I,255; S.II,186; A.I,279 (object); Ps.I,161.niṭṭhaṁ gacchati to come to an end; fig.to reach perfection,be completed in the faith M.I,176; J.I,201; Miln.310; freq.in pp.niṭṭhaṁ gata (niṭṭhaṅgata) one who has attained perfection (=pabbajitānaṁ arahattaṁ patta) DhA.IV,70; S.III,99 (a°); A.II,175; III,450; V,119 sq.; Dh.351; Ps.I,81,161.(Page 357)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niṭṭhā,1 (f.) [Sk.niṣṭhā; ni+ṭhā,abstr.of adj.-suff.°ṭha] basis,foundation,familiarity with Sn.864 (expl.SnA 551 by samiddhi,but see Nd1 263).(Page 357)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niṭṭhā:Completion,accomplishment,perfection; end,conclusion; ascertainment,certainty; disappearance,destruction
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIṬṬHĀ:[f] cuối cùng,sự kết thúc,sự hoàn thành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niṭṭhā:tịch diệt,chấm dứt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhā:နိ႒ာ(ထီ)
[နိ႒ာ+မဂၢ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
(ဝဋ္ဒုကၡ၏) ၿပီးဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဝိမုတၱမဂ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhā:နိ႒ာ (ဣ) (နိ√ဌာ)
ၿပီးဆံုးျခင္း။ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,