Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nhāru:m.= nahāru 腱,筋,筋肉,血管.
パーリ語辞典 水野弘元著
nhāru:m.=nahāru 腱,すじ.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nhāru,﹐nhāru﹐【陽】腱。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nhāru: nhāru(pu,na)
ႏွာ႐ု(ပု၊န)
[naha+aru.naha bandhane aru,,ṭī.279.]
[နဟ+အ႐ု။ နဟ ဗႏၶေန အ႐ု၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nhāru:[m.] a sinew; a tendon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nhāru,see nahāru.Found e.g.at Vin.I,25.(Page 378)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nhāru:gân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nhāru:ႏွာ႐ု(ပု၊န)
[နဟ+အ႐ု။ နဟ ဗႏၶေန အ႐ု၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၉။]
အေၾကာ။ (ယင္းအေၾကာသည္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတြင္ ပထဝီဓာတ္ျဖစ္၍ ၃၂-ေကာ႒ာသတြင္ ၇-ခုေျမာက္ေကာ႒ာသျဖစ္၏။ (အဘိ၊႒၊၂။၅၅။ ဝိသုဒၶိ၊ ၁။ ၃၅ဝ)။ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ (၁) အသားတုံးတို႔၏ အစအဆုံး၌ရွိေသာ အသားႏွင့္ အ႐ိုးကိုလည္းေကာင္း,အ႐ိုးႏွစ္ခုကိုလည္းေကာင္း တြယ္ထားေသာ အေၾကာ။(၂) တြယ္ထားေသာ အေၾကာအ႐ိုး ၂-ခုတို႔၏ အဆက္တြင္ အ႐ိုး ၂-ခုတျခားစီ မေနရေအာင္ တြယ္ထားေသာအေၾကာဟူ၍ ၂-မ်ိဳး ၂-စားရွိ၏။ ယင္းအေၾကာသည္ ၉ဝဝ-ရွိ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nhāru:ႏွာ႐ု (ပ)
အ႐ိုးအသားကို ဖြဲ႕ေသာ အေၾကာ။ အေၾကာေသး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,