Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
neyya:a.[Sk.neya.neti 的 grd.] 應被引導推論(尚未達成結論)之處的,未了的.-attha 未了義.(cf.nīta-attha 了義).
パーリ語辞典 水野弘元著
neyya:a.[Sk.neya.neti の grd.] 導かるべき所の,未了の.-attha 未了義.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
neyya:a.[Sk.neya.neti の grd.] 導かるべき所の,未了の.-attha 未了義.-attha-suttanta未了義经
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Neyya,【形】 被引導的,被運的,被推論出的,被了解的。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Neyya,【形】被引導的,被運的,被推論出的,被了解的,未了的行者(經過詳細解說,精研教義,還要經精進地修習,才可契入道與果)。Pug.PTS:p.42.︰150.Katamo ca puggalo neyyo? Yassa puggalassa uddesato paripucchato yoniso manasikaroto kalyāṇamitte sevato bhajato payirupāsato evaṁ anupubbena dhammābhisamayo hoti– ayaṁ vuccati puggalo “neyyo”.(什麼人是‘應被引導者’?哪個人從誦經、從遍問,而從根源作意、被結交、被深交、敬奉諸善友,如此依次第(產生)法現觀,這稱為被引導者。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
neyya:經指導修業處後便知者
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
neyya: neyya(ti)
ေနယ်(တိ)
[ni+ṇya]
[နိ+ဏ်]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
neyya:'requiring guidance',is said of a person "who through advice and questioning,through wise consideration,and through frequenting noble-minded friends,having intercourse with them,associating with them,gradually comes to penetrate the truth" (Pug.162).Cf.ugghaṭitaññū
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
neyya:[adj.] to be led or carried; to be inferred or understood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Neyya,(adj.) [grd.of neti; Sk.neya] to be led,carried etc.; fig.to be instructed; to be inferred,guessed or understood Sn.55,803,846,1113; Nd1 114,206; Nd2 372; Pug.41; Nett 9 sq.,125; --attha the meaning which is to be inferred (opp.nītattha) A.I,60; Nett 21.(Page 378)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NEYYA:[a] đưa đi,mang đi,hiểu biết được,được kết thúc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
neyya:ứng dẫn,cần được dẫn dắt từ từ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
neyya:ေနယ်(တိ)
[နိ+ဏ်]
(၁) ေဆာင္အပ္ေသာ။ (၂) ထုတ္ဆိုအပ္ေသာ။ (၃) ေဆာင္၍သိေစအပ္ေသာ။ (၄) သိအပ္-သိသင့္-သိထိုက္-ေသာ။ (၅) သိေစအပ္ေသာ။ (၆) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ။ (၇) ေရာက္ေစအပ္ေသာ။ (၈) ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိေစအပ္ေသာ။ (၉) ဥေဒၵသ-စသည္ျဖင့္-ေဆာင္အပ္-ေရာက္ေစအပ္-ေသာ၊ သူ (ေနယ်ပုဂၢိဳလ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
neyya:ေနယ် (န)
အျခားပုဒ္ကို ေဆာင္၍ အနက္ကို သိရေသာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
neyya:ေနယ် (တိ) (√နီ+ဏ်)
ေဆာင္သင့္သည္။ သိသင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,