Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nevasaññānāsaññāyatana:[ne-eva-saññā-na-asaññā-āyatana]非想非非想处.-adhimutta非想非非想处に倾心した[者].-upaga deva非想非非想处に至る神.-kammaṭṭhāna非想非非想处业处.-kiriyā非想非非想处唯作.-kusala非想非非想处善.-dhātu非想非非想处界.-vipāka非想非非想处异熟.-saññin非想非非想处想者.-sappāya paṭipadā非想非非想处に适当な行道
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nevasaññānāsaññāyatana: nevasaññānāsaññāyatana(na)
ေနဝသညာနာသညာယတန(န)
[nevasaññā+nāsaññā+āyatana]
[ေနဝသညာ+နာသညာ+အာယတန]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nevasaññānāsaññāyatana:phi tưởng phi phi tưởng xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nevasaññānāsaññāyatana:ေနဝသညာနာသညာယတန(န)
[ေနဝသညာ+နာသညာ+အာယတန]
(က) ႐ုန္႔ရင္းေသာ သညာကားမရွိ သိမ္ေမြ႕ေသာ သညာ မရွိသည္မဟုတ္ေသာ မနာယတန ဓမၼာယတန၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ-စ်ာန္-စိတ္။ (ခ) သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ေသာ မိမိမွ ႂကြင္းေသာ သမၸယုတ္တရားတို႔၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ-စ်ာန္-စိတ္။ ေနဝသညာနာသညာယတနဘုံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,