Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nevāsika:a.[nivāsa-ika] 居住者,住民.
パーリ語辞典 水野弘元著
nevāsika:a.[nivāsa-ika] 居住者,住民.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nevāsika,【陽】 同住者,同室者(特指在醫院、監獄),居民。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nevāsika,(fr.nivāsa,cp.BSk.naivāsika AvS.I,286,287),【陽】【形】常住者,同室者(特指在醫院、監獄),居民(one who inhabits,an inmate; living in a place,local)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nevāsika: nevāsika(ti)
ေနဝါသိက(တိ)
[nevāsa+ṇika.pā,yo.5vava.]
[ေနဝါသ+ဏိက။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၅ဝဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nevāsika:[m.] an inmate; a resident.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nevāsika,(adj.) [fr.nivāsa,cp.BSk.naivāsika AvS.I,286,287] one who inhabits,an inmate; living in a place,local J.I,236 sq.; DhA.II,53 sq.Cp.necayika.(Page 378)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NEVĀSIKA:[3] người trú ngụ trong nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nevāsika:ေနဝါသိက(တိ)
[ေနဝါသ+ဏိက။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၅ဝဝ။]
အျမဲေန-ျမဲ-ေသာ ေနရာရွိေသာ၊ အျမဲေနေသာ၊ (က) သူ။ (ခ) နတ္၊ (အသုရာျဖစ္မည့္နတ္)။ (ဂ) ရဟန္း၊ ေက်ာင္းေန (ေက်ာင္းထိုင္) ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nevāsika:ေနဝါသိက (တိ) (နိဝါသ+ဏိက)
ေနသည္။ ေက်ာင္းေန ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,