Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Netu,【陽】 領袖。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Netu,【陽】領袖。Netta,【中】眼睛。netutārā,【陰】瞳孔。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
netu: netu(kri)
ေနတု(ႀကိ)
[ni+a+tu]
[နိ+အ+တု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
netu: netu(ti)
ေနတု(တိ)
[nī+ritu+nī naye,ritu,netā.,ṭī.725.nī+tu.rū,nhā.76.(neta-saṃ,ṇeu-prā)]
[နီ+ရိတု+နီ နေယ၊ ရိတု၊ ေနတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၂၅။ နီ+တု။ ႐ူ၊ႏွာ။ ၇၆။ (ေနတ-သံ၊ ေဏဥ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
netu:[m.] leader.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NETU:[m] hướng đạo viên,người dẫn đầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
netu:ေနတု(တိ)
[နီ+ရိတု+နီ နေယ၊ ရိတု၊ ေနတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၂၅။ နီ+တု။ ႐ူ၊ႏွာ။ ၇၆။ (ေနတ-သံ၊ ေဏဥ-ျပာ)]
ပို႔ေဆာင္-ေရာက္ေစ-တတ္ေသာ၊ သူ။ (ပို႔ေဆာင္ေရာက္ေစတတ္ေသာ သူ။ အႀကီးအကဲ အႀကီးအခ်ဳပ္,နာယက။ ျပာ၊ ဓာန္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
netu:ေနတု(ႀကိ)
[နိ+အ+တု]
ေဆာင္ေလာ့။ (၁) ပို႔ေဆာင္ေလာ့။ (၂) ေခၚေဆာင္ေလာ့။ ေနတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
netu:ေနတု

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,