Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
netta:n.[Sk.netra] 眼,導(引)之物.cf.nayana.
パーリ語辞典 水野弘元著
netta:n.[Sk.netra] 眼,導くもの.cf.nayana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Netta,【中】 眼睛。 ~tārā,【陰】 瞳孔。(p184)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
netta: netta(na)
ေနတၱ(န)
[nī+ta.netīti nettaṃ.rū.666.nīti,dhā.111.,ṭī.149.ka.656.(netra-saṃç sī,ṇetta-prā,netta-addhamāgadhī)]
[နီ+တ။ ေနတီတိ ေနတၱံ။ ႐ူ။ ၆၆၆။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၉။ ကစၥည္း။ ၆၅၆။ (ေနၾတ-သံ,သီဟိုဠ္၊ ေဏတၱ-ျပာ၊ ေနတၱ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
netta:[nt.] the eye.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Netta,2 (nt.) [Sk.netra] guidance,anything that guides,a conductor,fig.the eye.S.I,26 (sārathī nettāni gahetvā =the reins); Vin.I,204 (dhūma° for smoke); J.IV,363 (id.); D.I,12 (°tappana,set t.& cp.DA.I,98); Sn.550 (pasanna°),1120; Nd2 371 (=cakkhu),669; J.VI,290 (tamba° with red eyes); Pv.I,83 (eyes=nayanāni Com.); Dhs.597; Vbh.71 sq.(Page 377)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Netta,1 [Sk.netra,fr.neti] a guide J.III,111; Nett.130.(Page 377)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NETTA:[nt] con mắt --tārā [f] tròng con mắt,lỗ con mắt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
netta:ေနတၱ(န)
[နီ+တ။ ေနတီတိ ေနတၱံ။ ႐ူ။ ၆၆၆။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၁။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၉။ ကစၥည္း။ ၆၅၆။ (ေနၾတ-သံ,သီဟိုဠ္၊ ေဏတၱ-ျပာ၊ ေနတၱ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) မ်က္စိ။ (က) ပကတိမ်က္စိ။ (ခ) ပညာမ်က္စိ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ မ်က္စိ။ (၂)ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား။ (၃) ႀကိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
netta:ေနတၱ (န)
မ်က္စိ။ အဝတ္အထူး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
netta:ေနတၱ (ပ) (√နီ+ၾတ)
ေရွ႕ေဆာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,