Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
neti:,nayati [Sk.nayati nī] 導,指導,達成結論.imper.naya,nehi,nayāhi; opt.naye; fut.nessāmi; aor.nayi; ger.netvā; inf.netuṃ,netave; grd.neyya; pp.nīta; pass.nīyati,niyyati.cf.nīti,naya.
パーリ語辞典 水野弘元著
neti:,nayati [Sk.nayati nī] 導く,指導す,結論に達す.imper.naya,nehi,nayāhi; opt.naye; fut.nessāmi; aor.nayi; ger.netvā; inf.netuṃ,netave; grd.neyya; pp.nīta; pass.nīyati,niyyati.cf.nīti,naya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Neti,(ni + a),帶領,指導,拿走。 【過】 nesi。 【過分】 nīta。 【現分】 nenta。【潛】 netabba。 【獨】 netvā。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Neti,(nī帶領+a)(=nayati)(Vedic nayati,nī),帶領,指導,拿走(to lead,guide,conduct; to take,carry (away))。【過】nesi。【過分】nīta。【現分】nenta。【義】netabba。【獨】netvā。imper.naya & nehi; poetic imper.nayāhi see in paṭinayāhi; pot.naye(to lead a cause=vinicchineyya).fut.nessāmi; aor.nayi.ger.netvā.inf.netuṁ (°kāma),& netave.grd.neyya,Pass.nīyati.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
neti: neti(kri)
ေနတိ(ႀကိ)
[ni+a+ti]
[နိ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
neti:[ni + a] leads; guides; carries away.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
neti:see nayati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NETI:(ni+a) hướng dẫn,dẫn đường lối,kéo đi (người) [aor] nesi [pp] nita [prp] nenta [ptp]netabba [abs] netvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
neti:ေနတိ(ႀကိ)
[နိ+အ+တိ]
ေဆာင္၏။ (၁) ပို႔ေဆာင္-ေရာက္ေစ-၏။ (၂) ယူေဆာင္-ေဆာင္ယူ-၏။ (၃) ရြက္ေဆာင္-ေဆာင္ရြက္-၏။ (၄) ကပ္၍ေဆာင္၏။ (၅) ပင့္-ေခၚ-ေဆာင္၏။ (၆) ဖမ္း-ဖမ္းဆည္း-၏။ (၇) ခ်-ပစ္ခ်-၏။ (ဂ) (ေျမာင္း) သြယ္-ေဖာက္-၏။ (၉) ႏွင္ထုတ္၏။ (၁ဝ) ပယ္ေဖ်ာက္-ဖ်က္ဆီး-၏။ (၁၁) သိေစ၏။ (၁၂) ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
neti:ေနတိ (√နီ)
ေဆာင္၏။ ပို႔၏။ သိေစ၏။
ဝိဟာရံ ေနသိ၊ ေက်ာင္းသို႔ ေဆာင္ေလ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,