Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nesajjika:a.[nisajjā-ika] 常坐者,常坐不臥者.-aṅga 常坐不臥支.
パーリ語辞典 水野弘元著
nesajjika:a.[nisajjā-ika] 常坐者,常坐不臥者.-aṅga 常坐不臥支.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nesajjika,【形】 維持坐姿的。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nesajjika,【形】維持坐姿的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nesajjika: nesajjika(ti)
ေနသဇၨိက(တိ)
[nisajjā+ṇika.(nesajjia-prā)]
[နိသဇၨာ+ဏိက။ (ေနသဇၨိအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nesajjika:[adj.] remaining in a sitting position.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nesajjika,(adj.) [fr.nisajjā] being & remaining in a sitting position (as an ascetic practice) A.III,220; Th.1,904,1120; Nd2 587; J.IV,8; Pug.69; Vism.79; Miln.20,342.The n-°aṅga is one of the dhūtaṅga-precepts,enjoining the sitting posture also for sleeping,see Vin.V,193,Vism.61,& dhūtaṅga.(Page 378)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NESAJJIKA:[a] người chỉ ngồi (pháp đầu đà không nằm)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nesajjika:hạnh thường tọa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nesajjika:ေနသဇၨိက(တိ)
[နိသဇၨာ+ဏိက။ (ေနသဇၨိအ-ျပာ)]
ထိုင္ေနျခင္း-အေလ့-က်င့္ဝတ္-ရွိေသာ၊ နိသဇ္ဓုတင္-ေဆာင္-ေဆာက္-တည္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nesajjika:ေနသဇၨိက (တိ) (နိသဇၨာ+ဏိက)
ထိုင္ျခင္းလွ်င္ က်င့္ဝတ္ ရွိသည္။ ထိုင္ျခင္းျဖင့္ သီတင္းသံုးေလ့ ရွိသည္။ နိသဇ္ဓုတင္ ေဆာက္တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,