Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nerayika:a.[BSk.nairayika<niraya] 墮地獄者,地獄的.-aggi 地獄火.-satta地獄的有情.
パーリ語辞典 水野弘元著
nerayika:a.[BSk.nairayika<niraya] 堕地獄者,地獄の.-aggi 地獄火.-satta地獄の有情.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nerayika,【形】 在地獄出生的,命中註定在地獄受苦。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nerayika,【形】在地獄出生的,命中註定在地獄受苦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nerayika: nerayika(ti)
ေနရယိက(တိ)
[niraya+ṇika.(rayika+saṃ,raia-prā)]
[နိရယ+ဏိက။ (နဲရယိက+သံ၊ ဏဲရဣအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nerayika:[adj.] born in the hell; one doomed to suffer in the hell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nerayika,(adj.) [fr.niraya,cp.BSk.nairayika Divy 165] belonging to niraya or purgatory,hellish; one doomed to suffering in purgatory (n.satta=inhabitant of n.) Vin.II,205 (āpāyiko n.kappaṭṭho); IV,7; D.III,6,9,12; A.I,265; II,231 (vedanaṁ vediyati ...seyyathā pi sattā nerayikā); III,402 sq.; Sn.664; Nd1 97 (gati); Vv 521,J.IV,3 (sattā); Pug.51; Vbh.412 sq.; Vism.415 (°sattā),424; Miln.148 (sattā); PvA.27 (id.),52 (°bhāva),255; VvA.23; Sdhp.193,198.(Page 378)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NERAYIKA:[a] sa vào địa ngục,người chịu đau khổ nơi địa ngục
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nerayika:loại địa ngục,chúng sanh ở địa ngục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nerayika:ေနရယိက(တိ)
[နိရယ+ဏိက။ (နဲရယိက+သံ၊ ဏဲရဣအ-ျပာ)]
(၁) ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ။ (က) ငရဲသား၊ ငရဲသူသတၱဝါ။ (ခ) ငရဲမီး။ (ဂ) ငရဲဒုကၡ။ (၂) ငရဲ-၌ ျဖစ္ထိုက္-၌ျဖစ္လတံ့-သို႔သြားလတံ့-သို႔လားရလတံ့-ေသာ၊ ငရဲ၌ (ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံေၾကာင့္) ယွဉ္ေသာ၊ သူ။ ငရဲလားမည့္သူ။ (၃) ငရဲ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ (ကံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nerayika:ေနရယိက (တိ) (နိရယ+ဏိက)
ငရဲ၌ ျဖစ္သည္။ ငရဲသို႔ ေရာက္ေစတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,