Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nepuñña:n.[nipuṇa-ya] 聰敏,伶俐,巧妙.
パーリ語辞典 水野弘元著
nepuñña:n.[nipuṇa-ya] 聡敏,怜利,巧妙.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nepuñña,【中】 技術。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nepuñña,(fr.nipuṇa) ,【中】經驗,熟練,聰明(experience,skill,cleverness )。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nepuñña: nepuñña(na)
ေနပုည(န)
[nipuṇa+ṇya.nepuñña+ṇa.(puṇya+saṃ,ṇeraṇṇaç ṇeranna-prā)]
[နိပုဏ+ဏ်။ ေနပုည+ဏ။ (နဲပုဏ်+သံ၊ ေဏရဏၰ,ေဏရႏၷ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nepuñña:[nt.] skill.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nepuñña,(nt.) [fr.nipuṇa] experience,skill,cleverness Pug.25,35; Dhs.16,292; DhsA.147.(Page 377)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NEPUÑÑA:[nt] khéo léo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nepuñña:sự khôn ngoan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nepuñña:ေနပုည(န)
[နိပုဏ+ဏ်။ ေနပုည+ဏ။ (နဲပုဏ်+သံ၊ ေဏရဏၰ,ေဏရႏၷ-ျပာ)]
(၁) သိမ္ေမြ႕-ႏူးညံ့-ေသာ သူ၏ အျဖစ္။ သိမ္ေမြ႕-ႏူးညံ့-ေသာ သူ၏+ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ-ျဖစ္ေသာ "ဉာဏ္" ပညာ။ (တိ) (၂) သိမ္ေမြ႕-ႏူးညံ့-ေသာ သူ၏-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ-ျဖစ္ေသာ "ဉာဏ္" ပညာ ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nepuñña:ေနပုည (န) (နိပုဏ+ဏ်)
လိမၼာကၽြမ္းက်င္သည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,