Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nepakka:n.[nipaka-ya] 俊敏,慎重,慧.
パーリ語辞典 水野弘元著
nepakka:n.[nipaka-ya] 俊敏,慎重,慧.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nepakka,【中】 審慎。(p184)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nepakka,(fr.nipaka),【中】審慎(prudence,discrimination,carefulness; usually as satinepakka S.V,197 sq.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nepakka: nepakka(na)
ေနပကၠ(န)
[nipaka+ṇya]
[နိပက+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nepakka:[nt.] prudence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nepakka,(nt.) [fr.nipaka] prudence,discrimination,carefulness; usually as sati° S.V,197 sq.; M.I,356; A.III,11; IV,15; Nd2 629 B; Vbh.244,249; Vism.3 (=paññā); DhA.IV,29.(Page 377)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NEPAKKA:[nt] thận trọng,cẩn thận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nepakka:thận trọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nepakka:ေနပကၠ(န)
[နိပက+ဏ်]
(၁) ရင့္က်က္-ေျခာက္ေသြ႕-ေစတတ္သူ၏- အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ- ဉာဏ္ပညာ။ (၂) ေျခာက္ေသြ႕-ထြက္သြား-ေစတတ္သူ၏ အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္-ျဖစ္ရာ-သတိ။ (၃) ထက္ျမက္,သန္႔ရွင္း,ရဲရင့္သည္၏အျဖစ္။ (၄) ရင့္က်က္-ေျခာက္ေသြ႕-ေစတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nepakka:ေနပကၠ (န) (နိပက+ဏ်)
ပညာရွိသည္၏အျဖစ္။ ပညာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,