Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nemittikatā:f.[nemittika-tā] 占相業,示相,現相.
パーリ語辞典 水野弘元著
nemittikatā:f.[nemittika-tā] 占相業,示相,現相.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nemittikatā,(梵nimittī-kr)﹐現相(欲得他物表欲得相,如言此物好)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nemittikatā: nemittikatā(thī)
ေနမိတၱိကတာ(ထီ)
[nemittika+tā]
[ေနမိတၱိက+တာ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nemittikatā,(f.) [abstr.fr.nemittika]=nimitta-kammaṁ,i.e.prognostication; inquisitiveness,insinuation Vbh.352=Vism.23; expld at Vism.28.(Page 377)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nemittikatā:sự ám chỉ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nemittikatā:ေနမိတၱိကတာ(ထီ)
[ေနမိတၱိက+တာ]
(၁) ပစၥည္းအတြက္ အရိပ္နိမိတ္ျပဳေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျဖစ္။ (၂) ပစၥည္းကို ရျခင္း၏-နိမိတ္-အေၾကာင္း-ကို ျပဳတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,